Shell入门

1、Ubuntu切换默认sh为bash或者dash

      先用命令ls -l /bin/sh看看

      如果要修改默认的sh,可以采用命令 sudo dpkg-reconfigure  dash

       然后选择 

2、 查看版本

     echo $SHELL

      ls -la /bin/sh

      echo $BASH_VERSION


阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页