Shell入门

1、Ubuntu切换默认sh为bash或者dash

      先用命令ls -l /bin/sh看看

      如果要修改默认的sh,可以采用命令 sudo dpkg-reconfigure  dash

       然后选择 

2、 查看版本

     echo $SHELL

      ls -la /bin/sh

      echo $BASH_VERSION


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭