VC下测试一段代码运行时间

 毫秒级的计时。  
  注意连接的时候加上Winmm.lib。  
   
  DWORD   t1   =   timeGetTime();  
  /*  
  你的代码  
  */  
   
  DWORD   t2   =   timeGetTime();  
  double   spend=(double)(t2-t1);  
  CString   msg;  
  msg.Format("运行完成,一共花费时间为:%d毫秒",(int)spend);  
  AfxMessageBox(msg);

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试