c小程序代码

  1. 将数组A中的内容和数组B中的内容进行交换。(数组一样大)
int arr1[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
	int arr2[10] = { 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 };
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		int num = arr1[i];
		arr1[i] = arr2[10 - i - 1];
		arr2[10 - i - 1] = num;
	}
  1. 计算1 / 1 - 1 / 2 + 1 / 3 - 1 / 4 + 1 / 5 …… + 1 / 99 - 1 / 100 的值。
double sum = 0;
	int flag = 1;
	for (int i = 1; i <= 100; i++)
	{
		sum = sum + 1.0 / i*flag;
		flag = flag*(-1);
	}
	printf("%f", sum);
  1. 编写程序数一下 1到 100 的所有整数中出现多少次数字9。
	int count = 0;
	for (int i = 1; i <= 100; i++) {
		if (i / 10 == 9){
			count++;
		}
		if (i % 10 == 9){
			count++;
		}
	}
	printf("%d\n", count);
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页