JDK8 LocalDateTime 序列化和反序列化

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/boom_man/article/details/82216537

maven

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-json</artifactId>
    </dependency>

or 已经有jackson 缺少


    <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
      <artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
    </dependency>

注解

  @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd\'T\'HH:mm:ss.SSS")
  @JsonDeserialize(using = LocalDateTimeDeserializer.class)
  @JsonSerialize(using = LocalDateTimeSerializer.class)
  @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd\'T\'HH:mm:ss.SSS")

需要哪个用哪个

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试