asp.net如何生成安装包(asp.net如何生成.exe文件)

asp.net生成安装包
                                      
1.打开VS.NET开发环境;
2."文件"->"新建"->"项目";
3."项目类型"选"安装和部署项目","模板"选"Web安装项目",然后填写"名称"和"位置",最后"确定";

asp.net如何生成安装包(asp.net如何生成.exe文件)

 

4.把要发布的网站拖到web应用程序框里..

 

asp.net如何生成安装包(asp.net如何生成.exe文件)

5."生成"->"生成项目",完成后生成的安装程序在第3步所指定的文件夹下,运行setup即可发布;

当然,发布的机器上必须安装好.net framework和iis.

你要注意这一步
6.在"添加项目输出组"对话框中选择"主输出"和"内容文件",最后"确定";

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页