bytxl的专栏

得意之时谨记,一半命运还掌握在上帝手里;失意之时须知,一半命运还掌握在自己手里。...

如何用 openssl 生成RSA双密匙;签名证书;加密文件邮件

http://blog.csdn.net/jiangsq12345/article/details/6066275

本文翻译至一位很牛X的法国密码学老教授 Eric,先在这里默默感谢他

 

网上已有好多关于openssl的帖子,但是基本上都很“实用”,只讲如何创建证书来用于数据的加密,如何你只需要这些,那么可以去  “流浪的脚步”的博客

http://blog.csdn.net/darkstar21cn/archive/2005/06/11/392492.aspx

 

如果你需要多了解点openssl的,继续看下去吧

 

openssl 的功能:

  * 生成RSA,DSA双密匙(还可以再给他们签名)

  * 生成X509 证书

  * 计算印章(MD5,SHA,,RIPEMD160)用于加密大文件

   *加密,解密 (算法有 DES, IDEA,RC2 , RC4, Blowfish...)

   *SSL 服务器端/客户端测试

   * 处理签名或加密了的邮件

 

假设你已经安装了openssl, 下面在我分点讲解,然后在每一点后面加一个例子

 

1.生成一对RSA密匙(非对称密匙,包含1个公共+一个私用),

 $ openssl genrsa -out  <fichier>  <taille>

 例子: openssl genrsa -out  maCle.pem 1024

 可以用查看我们的密匙

  $ cat maCle.pem

   

 1. $ cat maCle.pem  
 2. −−−−−BEGIN RSA PRIVATE KEY −−−−−  
 3. MIICXAIBAAKBgQCveVjLltevTC5kSAiTYjHMVuAR80DHMLWCp3BOVZ49eXwraXxO  
 4. 7AfKWpA5g0wFZgZNERIfFYaCnvaQDQA+9BRIfsSSr3oSw0My5SD6eg15v0VmJmvP  
 5. d8LgBypJHbr6f5MXWqntvzp0Qvg6ddeNpUIrqkkh4uDfHFDWqyrkQUCvKwIDAQAB  
 6. AoGANchUrfnq28DWy0fE0R+cscvC292Z8jN8vrIBWxEk8iSlKU0om6v+a0g8wlP6  
 7. 3 gC6V66uxjY7xxdf7SD+/UykVl4PGFymhLtywSdGlgec3tLgBtV3ytJFilAVDBij  
 8. LzQwUegCO4zt1JWYc6vvaVdNyQSaGIIeYGsNDWEYlOtDSlkCQQDVRn9JS15G8p+H  
 9. 4Z0PbU9ZQg2L1u9/SD/kELVe3Kx1fdHulxH0v8V2AgPdXA29Nhi+TxUtC+V8CMc2  
 10. KXmAvFsHAkEA0qBDmjHMDPwcGaqbQ2lymYQIGlZ5TLQFA98Dey2uE+CB6pmS/ e /Z  
 11. ilu1IaasuE3vBzXfB /JU7DUkV++JQ7TtvQJBAL2s5dUch2sXqlOhjhpDP/eE7CE6  
 12. 9WLAsbm2Nmd4YJRZYtQLXPfLeeSapC9BCCMHsnfGQ3H9i4mFEQ6VUi7w1Q8CQAQa  
 13. pVaS09QI8Y86eM4GdvowzWud9b0d4N8jcFDtIfA3NrDYjzmte8KraMsgEUuCET9F  
 14. uHPSL/9uRagE/dq44s0CQCMQU4PMqkMtwzCFsV8ZqLmkDPn1binIAwRLYFcsQRDt  
 15. gTi6rycz3Pk1hCVzBfyMd8zwqpwKmR5FoOXuJEv+mVg=  
 16. −−−−−END RSA PRIVATE KEY −−−−−   

  用cat只看到了一些字符串,但我们完全不懂他的含义,openssl还提供了一个功能就是查看RSA

  如果研究过非对称加密的朋友,可以用这个命令看出这对密匙的生成参数: 2个大素数, 1个模等

   $ openssl rsa -in <fichier> -text -noout


   

 1.   $openssl rsa −in maCle.pem −text −noout  
 2. Private −Key : (1024 bit)  
 3. modulus :  
 4.         0 0 : a f : 7 9 : 5 8 : cb : 9 6 : d7 : a f : 4 c : 2 e : 6 4 : 4 8 : 0 8 : 9 3 : 6 2 :  
 5.         3 1 : c c : 5 6 : e0 : 1 1 : f 3 : 4 0 : c7 : 3 0 : b5 : 8 2 : a7 : 7 0 : 4 e : 5 5 :  
 6.         9 e : 3 d : 7 9 : 7 c : 2 b : 6 9 : 7 c : 4 e : e c : 0 7 : ca : 5 a : 9 0 : 3 9 : 8 3 :  
 7.         4c :05:66:06:4 d :11:12:1 f :15:86:82:9 e : f6 :90:0 d :  
 8.         0 0 : 3 e : f 4 : 1 4 : 4 8 : 7 e : c4 : 9 2 : a f : 7 a : 1 2 : c3 : 4 3 : 3 2 : e5 :  
 9.         2 0 : f a : 7 a : 0 d : 7 9 : b f : 4 5 : 6 6 : 2 6 : 6 b : c f : 7 7 : c2 : e0 : 0 7 :  
 10.         2 a : 4 9 : 1 d : ba : f a : 7 f : 9 3 : 1 7 : 5 a : a9 : ed : b f : 3 a : 7 4 : 4 2 :  
 11.         f 8 : 3 a : 7 5 : d7 : 8 d : a5 : 4 2 : 2 b : aa : 4 9 : 2 1 : e2 : e0 : d f : 1 c :  
 12.         5 0 : d6 : ab : 2 a : e4 : 4 1 : 4 0 : a f : 2 b  
 13. publicExponent: 65537 ( 0 x10001 )  
 14. privateExponent :  
 15.         3 5 : c8 : 5 4 : ad : f 9 : ea : db : c0 : d6 : cb : 4 7 : c4 : d1 : 1 f : 9 c :  
 16.         b1 : cb : c2 : db : dd : 9 9 : f 2 : 3 3 : 7 c : be : b2 : 0 1 : 5 b : 1 1 : 2 4 :  
 17.         f 2 : 2 4 : a5 : 2 9 : 4 d : 2 8 : 9 b : ab : f e : 6 b : 4 8 : 3 c : c2 : 5 3 : f a :  
 18.         de : 0 0 : ba : 5 7 : ae : ae : c6 : 3 6 : 3 b : c7 : 1 7 : 5 f : ed : 2 0 : f e :  
 19.         f d : 4 c : a4 : 5 6 : 5 e : 0 f : 1 8 : 5 c : a6 : 8 4 : bb : 7 2 : c1 : 2 7 : 4 6 :  
 20.         9 6 : 0 7 : 9 c : de : d2 : e0 : 0 6 : d5 : 7 7 : ca : d2 : 4 5 : 8 a : 5 0 : 1 5 :  
 21.         0 c : 1 8 : a3 : 2 f : 3 4 : 3 0 : 5 1 : e8 : 0 2 : 3 b : 8 c : ed : d4 : 9 5 : 9 8 :  
 22.         7 3 : ab : e f : 6 9 : 5 7 : 4 d : c9 : 0 4 : 9 a : 1 8 : 8 2 : 1 e : 6 0 : 6 b : 0 d :  
 23.         0d : 6 1 : 1 8 : 9 4 : eb : 4 3 : 4 a : 5 9  
 24. prime1 :  
 25.         0 0 : d5 : 4 6 : 7 f : 4 9 : 4 b : 5 e : 4 6 : f 2 : 9 f : 8 7 : e1 : 9 d : 0 f : 6 d :  
 26.         4 f : 5 9 : 4 2 : 0 d : 8 b : d6 : e f : 7 f : 4 8 : 3 f : e4 : 1 0 : b5 : 5 e : dc :  
 27.         ac : 7 5 : 7 d : d1 : e e : 9 7 : 1 1 : f 4 : b f : c5 : 7 6 : 0 2 : 0 3 : dd : 5 c :  
 28.         0d : bd : 3 6 : 1 8 : be : 4 f : 1 5 : 2 d : 0 b : e5 : 7 c : 0 8 : c7 : 3 6 : 2 9 :  
 29.         7 9 : 8 0 : bc : 5 b : 0 7  
 30.                                                                            2  
 31. prime2 :  
 32.     0 0 : d2 : a0 : 4 3 : 9 a : 3 1 : c c : 0 c : f c : 1 c : 1 9 : aa : 9 b : 4 3 : 6 9 :  
 33.     7 2 : 9 9 : 8 4 : 0 8 : 1 a : 5 6 : 7 9 : 4 c : b4 : 0 5 : 0 3 : d f : 0 3 : 7 b : 2 d :  
 34.     ae : 1 3 : e0 : 8 1 : ea : 9 9 : 9 2 : f d : e f : d9 : 8 a : 5 b : b5 : 2 1 : a6 :  
 35.     ac : b8 : 4 d : e f : 0 7 : 3 5 : d f : 0 7 : f 2 : 5 4 : e c : 3 5 : 2 4 : 5 7 : e f :  
 36.     8 9 : 4 3 : b4 : ed : bd  
 37. exponent1 :  
 38.     0 0 : bd : ac : e5 : d5 : 1 c : 8 7 : 6 b : 1 7 : aa : 5 3 : a1 : 8 e : 1 a : 4 3 :  
 39.     3 f : f 7 : 8 4 : e c : 2 1 : 3 a : f 5 : 6 2 : c0 : b1 : b9 : b6 : 3 6 : 6 7 : 7 8 :  
 40.     6 0 : 9 4 : 5 9 : 6 2 : d4 : 0 b : 5 c : f 7 : cb : 7 9 : e4 : 9 a : a4 : 2 f : 4 1 :  
 41.     0 8 : 2 3 : 0 7 : b2 : 7 7 : c6 : 4 3 : 7 1 : f d : 8 b : 8 9 : 8 5 : 1 1 : 0 e : 9 5 :  
 42.     5 2 : 2 e : f 0 : d5 : 0 f  
 43. exponent2 :  
 44.     0 4 : 1 a : a5 : 5 6 : 9 2 : d3 : d4 : 0 8 : f 1 : 8 f : 3 a : 7 8 : c e : 0 6 : 7 6 :  
 45.     f a : 3 0 : cd : 6 b : 9 d : f 5 : bd : 1 d : e0 : d f : 2 3 : 7 0 : 5 0 : ed : 2 1 :  
 46.     f 0 : 3 7 : 3 6 : b0 : d8 : 8 f : 3 9 : ad : 7 b : c2 : ab : 6 8 : cb : 2 0 : 1 1 :  
 47.     4b : 8 2 : 1 1 : 3 f : 4 5 : b8 : 7 3 : d2 : 2 f : f f : 6 e : 4 5 : a8 : 0 4 : f d :  
 48.     da : b8 : e2 : cd  
 49. coefficient :  
 50.     2 3 : 1 0 : 5 3 : 8 3 : c c : aa : 4 3 : 2 d : c3 : 3 0 : 8 5 : b1 : 5 f : 1 9 : a8 :  
 51.     b9 : a4 : 0 c : f 9 : f 5 : 6 e : 2 9 : c8 : 0 3 : 0 4 : 4 b : 6 0 : 5 7 : 2 c : 4 1 :  
 52.     1 0 : ed : 8 1 : 3 8 : ba : a f : 2 7 : 3 3 : dc : f 9 : 3 5 : 8 4 : 2 5 : 7 3 : 0 5 :  
 53.     f c : 8 c : 7 7 : c c : f 0 : aa : 9 c : 0 a : 9 9 : 1 e : 4 5 : a0 : e5 : e e : 2 4 :  
 54.     4b : f e : 9 9 : 5 8   

 

 2.很多时候让刚刚生成的密匙以明码的形式存在是有危险的,所以openssl还提供了用对称加密法(DES, DES3等)加密RSA密匙的功能

 $ openssl rsa -in<RSA密码文件> -des3 -out <RSA密码文件>

 例子:

 1. $opensslrsa −in maCle.pem −des3 −out maCle.pem  
 2. w r i t i n g RSA key  
 3. Enter PEM p a s s p h r a s e :  
 4. V e r i f y i n g − Enter PEM p a s s p h r a s e :  


3. 刚才说过,RSA包含1个公共+一个私密匙,openssl提供将公用部分从密匙里提取出来,因为在跟对方交流时,对方只要你的公共部分就可以了,如果你的私有部分也被人知道了,那RSA加密的意义就失去了;

所以记住:RSA的私有密匙只能有你一个人知道,如果泄露了,得马上更新一对新的RSA密匙

 $openssl rsa -in <RSA密码文件> -pubout -out <RSA公共密码文件>

 例子:

 1. $openssl rsa −in maCle.pem −pubout −out maClePublique.pem  

 

4.加密文件

 $openssl rasautl -encrypt -in <原始文件> -inkey <RSA密码文件> -out <输出文件>

或者只用公用密码加密

 $openssl rasautl -encrypt -in <原始文件> -inkey -pubin <RSA公共密码文件> -out <输出文件>

 

5。解密的话只要将 -encrypt 改为 -decrypt就好,当然文件对象改变一下


6. 签名不只适合小文件,如果对大文件的话得引进印章(Message Digests). 先计算该文件的印章

 $ openssl dgst <hachage算法>  -out  <印章文件> <原始大文件>

 hachage算法有:

    * MD5  (-md5)

    * SHA1 (-sha1)

    * RPEMD160 (-ripemd160)

  然后要对该印章签名

  $ openssl rsautl -sign -in <印章文件>  -inkey <RSA密码文件> -out <签名文件>

 然后我们就可以将原始大文件+它的签名文件发给对方了, 在对方可以用我们提供给他的RSA公共密码文件验证该文件,如果符合就说明是我们的文件;否则说明在传输过程中该文件已被人篡改过,不能相信这个文件内容


对方的验证方法:

先从受到的签名文件中获取“对方印章文件1

 $ openssl rsautl -verify  -in<签名文件> -pubin -inkey <RSA公共密码文件> -out <对方印章文件1>

然后从收到的原始大文件中用同样的hachage算法算出另一个“对方印章文件2

 $ openssl dgst <hachage算法>  -out  <对方印章文件2> <原始大文件>

最后只要比较这两个获得的对方印章文件1”与对方印章文件2”是否完全相同,如果是就说明文件未必篡改

 $ diff <对方印章文件1> <对方印章文件2>

 

 

7.证书的创建

首先得建立一个证书申请请求:

 创建文件 req.cnf , 包含我们的个人信息

 

 1. [ req ]  
 2. default_bits            = 1024  
 3. distinguished_name      = req_DN  
 4. [ req_DN ]  
 5. countryName         = "1. Pays (code a 2 lettres) "  
 6. countryName_default     = FR  
 7. countryName_min         = 2  
 8. countryName_max         = 2  
 9. stateOrProvinceName     = "2. Departement ou province "  
 10. stateOrProvinceName_default = Nord (59)  
 11. localityName            = "3. Nom de la localite "  
 12. localityName_default        = Villeneuve d/'Ascq  
 13. 0.organizationName      = "4. Organisation "  
 14. 0.organizationName_default  = Universite de Lille 1  
 15. organizationalUnitName      = "5. Unite ou departement"  
 16. organizationalUnitName_default  = "Licence & Master  info"  
 17. commonName          = "6. Nom "  
 18. commonName_max          = 64  
 19. commonName_default      = Raymond Calbuth  
 20. emailAddress            = "7. Adresse e-mail "  
 21. emailAddress_max        = 60  
 22. emailAddress_default        = Raymond.Calbuth@ronchin.fr  
 23. extensions      = x509v3  
 24. [ x509v3 ]  
 25. subjectAltName      = email:copy  
 26. basicConstraints        = CA:false,pathlen:0  
 27. nsComment       = "Certificat emis par $caname"  
 28. nsCertType      = client, email, objsign  

 

 $ openssl  req −configreq.cnf −new −key maCle . pem −out maRequete . pem

可以查看我们的申请文件

例子:

 

 1. $ openssl req −config req.cnf −in maRequete.pem −text -noout  
 2. Certificate Request :  
 3.         Data :  
 4.                 V e r s i o n : 0 ( 0 x0 )  
 5.                 S u b j e c t : C=FR, ST=Nord ( 5 9 ) , L=V i l l e n e u v e d ' Ascq , O=U n i v e r s i t e de L i l l e 1 , OU=L   
 6. i n f o , CN=XXXX / e m a i l A d d r e s s=xxx@ l i f l . f r  
 7.                 S u b j e c t P u b l i c Key I n f o :  
 8.                         P u b l i c Key Algorithm : r s a E n c r y p t i o n  
 9.                                                            5  
 10.                 RSA P u b l i c Key : ( 2 0 4 8 b i t )  
 11.                         Modulus ( 2 0 4 8 b i t ) :  
 12.                                 0 0 : b4 : f 3 : e0 : 6 5 : 5 0 : 1 2 : f 6 : 5 1 : c2 : 9 6 : 9 0 : 7 7 : 5 b : c3 :  
 13.                                 2 5 : 4 6 : 1 7 : 1 f : 3 b : 0 e : b9 : a0 : 5 a : f a : 2 7 : 1 4 : 2 c : 4 5 : 9 6 :  
 14.                                 8 8 : 6 8 : 9 c : 6 0 : b1 : 8 a : 9 4 : 2 c : 2 2 : 7 6 : f 0 : de : 7 e : 0 2 : 1 b :  
 15.                                 1d : 1 d : 5 7 : b6 : b8 : 8 d : 5 5 : 7 e : 1 5 : a4 : 5 d : a1 : c e : 0 2 : 7 1 :  
 16.                                 cd : 5 6 : 3 0 : dc : 6 7 : 6 4 : f b : cb : c7 : bc : 6 4 : 7 5 : 2 3 : 4 c : 2 f :  
 17.                                 a5 : 0 6 : 4 7 : a6 : 3 9 : 4 6 : 7 4 : f 1 : 8 a : 9 1 : ed : ad : 8 f : 7 d : d3 :  
 18.                                 3 4 : c0 : 8 7 : 7 9 : 6 1 : a7 : b9 : 8 c : 1 d : 8 c : 4 5 : 0 d : c4 : d f : a8 :  
 19.                                 ea : 2 2 : 0 c : 5 b : f 2 : 0 c : 6 b : 1 1 : 8 e : 2 b : f 6 : 6 a : 9 e : b0 : 1 d :  
 20.                                 e f : 5 3 : e7 : ba : 3 2 : 2 8 : e e : 9 8 : d4 : 8 3 : 1 0 : 6 3 : 6 4 : c2 : 4 f :  
 21.                                 4 4 : 1 2 : 5 1 : f 2 : a6 : 3 1 : 6 8 : 3 0 : d2 : f 9 : 8 d : 7 a : b f : 2 3 : 0 9 :  
 22.                                 1 8 : a4 : ab : 0 a : 2 1 : f c : 2 5 : 8 8 : ba : 0 9 : 5 a : 7 0 : 8 2 : 3 3 : 4 1 :  
 23.                                 9 3 : f 8 : d8 : 0 a : b4 : 3 8 : ae : 4 7 : 8 c : 4 a : d1 : 8 8 : d1 : a f : b6 :  
 24.                                 1 8 : 7 7 : b8 : 8 4 : 4 e : 7 a : ad : c0 : a6 : 2 3 : e7 : 9 4 : 6 c : 7 6 : cb :  
 25.                                 0d : da : 1 6 : 1 6 : cb : a5 : 0 f : 7 5 : a6 : e0 : 7 8 : f f : 3 3 : e1 : d1 :  
 26.                                 5b : 3 c : 8 d : dd : 0 6 : 7 a : 7 2 : e2 : be : 4 8 : c3 : 1 7 : 4 a : 4 f : bb :  
 27.                                 e0 : bb : f b : e6 : bd : 7 e : d4 : f 8 : c1 : 2 a : 5 a : 4 f : 6 a : 3 a : e0 :  
 28.                                 2 0 : e6 : 6 3 : e5 : d5 : 6 5 : e e : d3 : 8 c : 7 2 : 2 2 : 5 4 : ca : f 2 : 4 0 :  
 29.                                 e f : c1  
 30.                         Exponent : 65537 ( 0 x10001 )  
 31.         Attributes :  
 32.                 a0 : 0 0  
 33. S i g n a t u r e Algorithm : sha1WithRSAEncryption  
 34.         5 4 : 1 b : b8 : 5 2 : 2 8 : f 1 : 2 9 : e9 : 5 c : 2 8 : bc : e3 : f 6 : 5 8 : cd : 0 f : e8 : 2 c :  
 35.         a8 : 8 3 : 1 d : d6 : f 3 : 6 b : 4 6 : f 8 : d5 : c6 : 3 7 : bb : 1 5 : f 5 : 3 4 : 5 8 : 5 6 : 3 d :  
 36.         7b : f 1 : c e : 1 d : b f : 1 4 : 0 9 : f e : f e : f 3 : f 1 : 0 7 : 5 4 : 2 7 : 6 0 : 4 5 : 6 a : e f :  
 37.         8 8 : 8 b : b7 : 8 9 : 7 4 : 7 7 : 5 e : 4 d : a5 : 5 c : ea : 5 c : b8 : 1 c : 7 a : 5 7 : b3 : 8 3 :  
 38.         0d : 2 e : 1 e : 6 2 : 8 6 : f 4 : 0 1 : d4 : 4 d : 3 9 : 5 1 : 2 5 : 0 4 : cb : 0 0 : 3 3 : 2 a : 8 4 :  
 39.         5 c : ae : 0 a : a0 : 6 f : 6 5 : c7 : 7 0 : 0 a : c f : 5 6 : 9 5 : d1 : 7 0 : 2 2 : 0 5 : e1 : f c :  
 40.         2 a : d8 : 9 b : 2 1 : 3 e : 0 5 : bb : 5 c : 9 7 : b4 : 3 5 : 6 7 : 8 5 : e3 : 1 f : 8 b : 8 2 : 3 1 :  
 41.         e f : 7 6 : 0 b : 1 7 : 5 3 : a2 : 0 6 : 4 3 : 7 9 : 1 e : cb : a5 : 4 5 : 1 d : 6 a : c9 : d1 : 0 4 :  
 42.         0 c : 4 4 : d7 : 8 7 : 4 4 : 2 c : 4 b : e f : 3 8 : 5 b : 7 2 : 3 8 : de : f f : 7 4 : ae : 5 9 : 1 7 :  
 43.         1 2 : f 5 : 8 7 : 8 c : 0 0 : 5 6 : 0 0 : 3 f : f 0 : d4 : 0 8 : d2 : c1 : 4 b : ae : 8 4 : 0 f : f 3 :  
 44.         d5 : dd : ea : 4 8 : 0 b : 8 6 : 3 1 : 8 2 : c5 : f 5 : ae : 1 d : 5 2 : b2 : c6 : 7 4 : 6 2 : d1 :  
 45.         f 7 : 9 4 : 4 3 : b2 : 5 d : 9 a : e5 : 5 2 : c1 : 4 8 : 1 0 : f f : 2 7 : bb : d5 : e c : 0 0 : b8 :  
 46.         aa : 8 8 : 7 7 : c3 : 3 6 : f 9 : 8 7 : 4 1 : d9 : da : 5 8 : 9 a : c3 : 2 6 : 8 c : ba : e3 : 1 9 :  
 47.         f e : 2 5 : 4 2 : 2 5 : 1 2 : b4 : d4 : 7 9 : e1 : d9 : b9 : 9 4 : d8 : 8 3 : 9 0 : 3 6 : ac : ca :  
 48.         c6 : a7 : b2 : 9 c   

 

我们拥有了一个证书申请,还需要一个证书颁发机构CA来给你的申请签名,否则无效

一般情况下,个人可以自己来充当这个CA机构,只需再创建一个证书(大多数人是这样的);

教授提供了一个CA证书(应该具有一点定的权威性吧),大家可以下载复制保存一下

查看证书信息:

$ openssl x509 -in <证书.pem>  -text  -noout

 

pereUbuCertif.pem

 1. -----BEGIN CERTIFICATE-----  
 2. MIIEbzCCA1egAwIBAgIJAJHWGHcowKN0MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIG3MQswCQYD  
 3. VQQGEwJQTDEeMBwGA1UECBMVUHJvdmluY2UgZGVzIFBhbG90aW5zMRAwDgYDVQQH  
 4. EwdVYnVQb2xlMRswGQYDVQQKExJSb3lhdW1lIGRlIFBvbG9nbmUxIjAgBgNVBAsT  
 5. GURlcGFydGVtZW50IGRlcyBQaHluYW5jZXMxETAPBgNVBAMTCFBlcmUgVWJ1MSIw  
 6. IAYJKoZIhvcNAQkBFhNQZXJlLlVidUBwYWxvdGluLnBsMB4XDTEwMDUyMDA3NDA0  
 7. MVoXDTE0MDYyODA3NDA0MVowgbcxCzAJBgNVBAYTAlBMMR4wHAYDVQQIExVQcm92  
 8. aW5jZSBkZXMgUGFsb3RpbnMxEDAOBgNVBAcTB1VidVBvbGUxGzAZBgNVBAoTElJv  
 9. eWF1bWUgZGUgUG9sb2duZTEiMCAGA1UECxMZRGVwYXJ0ZW1lbnQgZGVzIFBoeW5h  
 10. bmNlczERMA8GA1UEAxMIUGVyZSBVYnUxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE1BlcmUuVWJ1  
 11. QHBhbG90aW4ucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDfggDe  
 12. ZHhHrFQ/Mig6WUg9q5hrhg9dTjltGngCx+IzCg3RgtgqOTVX23p8/fF9toPN/nzI  
 13. k3MiW5fx36nDmaiEWcEjx6Fvgj9iwhTBMbeDAHPRLq+cq1ocqInAWxtomZ5kRzk3  
 14. ywbC1bG8BKNUJXu9+vnrt/Mvd0klQjVFf0zcZQtKq3UcHByDRqwIN+k7RrccewIq  
 15. nEROpC1v23hyIE4b4K6etp5uO4q+x/sJbil1VW6oE1/4t+6tiqXEDGwMdmGOOf9G  
 16. znz3+MXpjIr3ak6kCd3sTezV+zAARjwCi3fD1f6aYU5wBvZdaop8HZLaXgav8nMw  
 17. ZassKX0HZkw3S6TnAgMBAAGjfDB6MB4GA1UdEQQXMBWBE1BlcmUuVWJ1QHBhbG90  
 18. aW4ucGwwDwYDVR0TBAgwBgEB/wIBADA0BglghkgBhvhCAQ0EJxYlQ2VydGlmaWNh  
 19. dCBnZW5lcmUgcGFyIEVXIGF2ZWMgb3BlblNTTDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCAQYw  
 20. DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAHQGoCe+8ZIixzuwM7IpGuG728ckqblGpK+kiGMr  
 21. MCMI5iMKo+NnGgUp8yUGk76mV/FrLMaIcjA3PJRPWML33yH2hZau+43mh9x9qZi2  
 22. Wd/qOxI7/k1GUHZGCocAjdB9cp/LSDAff8js0AlCOFsfZ6AajwSpo6q2fPooTQDm  
 23. U73lqGUQEBcnZJ7Yz0yulUamtQvKQhPfreiRHwokSiyzkCqDGO36gGOQ3g1FeTUR  
 24. qONKFGiF6rttiQ3ZBNgQTK0v8nmpBuOcocNvTzMauQLgQOB719X0aWdCisqPV5NS  
 25. lI5MJvn+anLVk9OzAULuCvfOEHYBiYePDo943+JtGirMT1E=  
 26. -----END CERTIFICATE-----  

 

PereUbuCle.pem

 1. -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  
 2. Proc-Type: 4,ENCRYPTED  
 3. DEK-Info: DES-EDE3-CBC,4D9059B654C3EA93  
 4. MN7eLnDfZE5PhhaHImzdOO5UYyf8Naw4FNWpm/mdWyTfyRgyrhVoQAeoJD68C37a  
 5. Zkg0oITPoe9OTMv+rqQpBdMI0FE9LaFWhjY3Q/2ZFvoItcNN2DWLWPzAOdlkJUJu  
 6. tVVM0yQ/2taETUVErU6EqjjZDCF7X+m4IJTRpRsp2sKIZRJvpxRoINlH9yTb8HOe  
 7. xJQIDJdZi6U9r5wM6pK4SVYrJwkga1tMaHyQb/O1PuZdNQyOe+Ssr4LvFHkb1mKE  
 8. CCpsOAEc4YzuKNlxfOPuCgCQPTMCp81D/fu0iOk8QC8uaXT8f2e114TPFp5LQlBI  
 9. GrQn95JEE4eaXmSCbrnzVpicqi90jC3pz23jDaM36EZnzFGiMgLNUyBDB1gscQ6i  
 10. JXsRPbDhRUvikwjZn7A8CrFmZpf0oZa9qv/BtaLBEVjGGKyVLCwL/0qCbgYHnD1U  
 11. HSZS2YPS/ybr478thTP8b1QIhzbkkdy8tObhfZ8m3r4thFZXX6STBahuxuALheXs  
 12. 2LlpZLRXpX9HhGjsP5GW8y1NFhNzL/e5T6pw/3EvaP6ez5isfrR0XVq/a9iGjt4/  
 13. NSFUnQgXRbEwuPD1+EGQ+STSBpdxmf5Z/3pVlWeCB1ZKBb3PKy6EYmnXimBlMVGL  
 14. D7Qq70GrY9LE5NEBbKGf07UwCJ09/mTVUp390pz/E+BscYXVLabGhAGYBBW8nKTY  
 15. neDVjZa1QBI89ywrLvrXeNca5Vyoz/IiW/Bg/1QOkIjztPmDY/yi7/fQPuiai6Ag  
 16. GpWaGZ60UEiBjX4/pkNR0c0p82/GWDlFWyNbKDNy8t1/qnnMtU3e7u7uJ3IA1jc4  
 17. 1TpjFLtjMklepkR+Gc9EvrGil6Ip1W9qp3LolldEFBGVD7BCgLaMN7Yeo7+f2ch0  
 18. XvAKPfFyulaGp2N6Q7urLtkxYmHnZqAKwr1exLwT1LHYBepmxNUokpgEbI167b90  
 19. EB6X47rVb5YDbp5ro/8rVo7jzKrbkdA0vTFbmKYGwmlN9wFpC+K5S7uoGhVGtJ7A  
 20. kMCiRqRlGCJa8+5ALPkfWNSp9c3O+DH28lrB18okF54gNmR65BFp8rlseL/jdvdO  
 21. tL2WWFoJB8vt0J1JJ5Frvrf1pr2iKqSdoH2l8U4GArvb9lfIZUL4TeVYCctIX8rH  
 22. iJN1VYg8cie20LBERNfowuG6kMoFg+ekqG4/untcXJ1q/hBeq17rY8eOuIn7N2hz  
 23. NVRrkLETrwDIzJOWVGlYt2kdC3XK5Zs+X03ofQXKETA2IxL+O8F1dPRMPZDJRSde  
 24. CmbiTiUgZs6OOXU3KxJs1CnyaA5U0UL385S/DtXY+UiwYEF9+HPi7dxINve0bbtc  
 25. Fx5TVBcECr2Wu+EU24Xc+XqdofvcWxmAGDoIa+4fzFDwrCRPHRKUS51/BLSAg8QO  
 26. Sb+AEImPjdbEjXhbkxTD0BLY4K+eQRewi6qbSXSO3udMuDVcIaR0LuzenOCjeA2v  
 27. AeBn0uDCNi4YtB815OLtKhbJFIQn2tmCC+HLDexhPM0oQViRbJe8EXRrSjUeNYqb  
 28. f2Gi1qz+EQ2f2feMQmEHTCqMigcbVGWYfs85nH4dZxkt8E2fwPmMbckq4vMk5vRt  
 29. -----END RSA PRIVATE KEY-----  

 

然后创建一个文件PereUbu.srl , 包含一行我们证书的序列号:

例如:

91:d6:18:dc:24:c0:a3:24

 

保存这个CA证书及它的密匙后,我们可以创建我们自己的证书了


$ openssl x509 -days 10 <有效时间>  -CAserial <序列号文件>  -CA <CA证书文件>  -CAkey <CA证书的密匙> -in <证书申请.pem>  -req  -out <证书.pem>

 1. $ openssl x509 -days 10 -CAserial PereUbu.srl -CA PereUbuCertif.pem -CAkey PereUbuCle.pem -in maRequete.pem -req -out monCertif.pem  

 

已经完成,现在我们可以来检查一下我们的证书是否有效

$ openssl verify -CAfile PereUbuCertif.pem monCertif.pem

 

8.介绍一下如何用获得的证书对自己的邮件签名发送到对方

 

假设: 我们邮件的内容保存在 blabla.txt 中, 那么我们可以用一行命令就可以发送该邮件并附上签名

 

  $ openssl smime -sign -in <邮件内容文件 blabla.txt>  -signer monCertif.pem -inkey maCle.pem -from <自己的邮箱地址>  -to <对方邮箱地址> -subject "邮件主题"

 

也可以用 -out  选项讲邮件内容输出到一个文件,然后通过邮箱操作发送

 

而作为接收邮件的一方,如何检查邮件内容是否被篡改呢?

$ openssl smime -verify -in <受到的签名邮件 courrier.signe> /

                                     -signer <邮件附件中的发送方的证书> /

                                      -CAfile <CA颁发机构的证书PereUbuCertif.pem>

 

每次发送,接收邮件都用命令,肯定是不方便的,所以我们可以讲我们的证书加载到浏览器中,这样就方便多了。 但是本人建议还是使用邮件桌面软件方便,比如说Ubuntu下自带的“Evolution邮件”支持自己的签名,只要导入证书稍微设置一番,以后发送签名邮件就更正常邮件一样方便,这里就不多介绍了


阅读更多
个人分类: VPN
想对作者说点什么? 我来说一句

openssl,PHP RSA生成密钥

2016年03月03日 1.38MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

如何用 openssl 生成RSA双密匙;签名证书;加密文件邮件

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭