SQL怎样求一行结果的和

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/carl_jiang/article/details/78584265

id  数学    英语   物理

1    100     90      110

2     90     80         60


使用Sql 求出 第一行的几门课的综合

select (数学+英语+物理) from table ;

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页