Python简单方法求两个正整数的最大公约数(gcd)

Python求两个正整数的最大公约数(gcd)

感谢:@_气呀呀呀 https://blog.csdn.net/l_vip/article/details/78436402

def gcd(a, b):
  a, b = (a, b) if a >= b else (b, a) # a作为较大的数
  while b: # b不能等于0
    a, b = b, a % b
  return a


def main():
  print(gcd(81, 18)) # 求两个正整数的最大公约数


if __name__ == '__main__':
  main()

©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页