BZOJ 3504: [Cqoi2014]危桥

版权声明:本文为一名蒟蒻的原创文章,大神转载的话顺便说个出处呗。 https://blog.csdn.net/cgh_Andy/article/details/69377422

网上好多人在证为什么 我觉得这个人讲得挺好的去看看吧
补充说明一下 他那个不理解的地方
本来最大流就会有很多种流法 你只要假设x是最小流 那么那个证明就解释得通了

#include<bits/stdc++.h>
#define me(a,x) memset(a,x,sizeof a)
using namespace std;
const int N=52,M=N*N*10,inf=1e9+7;
inline int read()
{
  char ch=getchar(); int x=0,f=1;
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0'; ch=getchar();}
  return x*f;
}
struct edge{int y,c,next;}a[M]; int len,first[N],f1[N];
void ins(int x,int y,int c){
  a[++len]=(edge){y,c,first[x]},first[x]=len;
  a[++len]=(edge){x,0,first[y]},first[y]=len;
}
queue<int>q; int h[N],t;
bool bfs()
{
  for(int i=0;i<=t;i++)h[i]=0;
  q.push(0); h[0]=1;
  while(!q.empty())
  {
    int x=q.front(); q.pop();
    for(int k=first[x];k;k=a[k].next)
    {
      int y=a[k].y;
      if(a[k].c && !h[y])
        h[y]=h[x]+1,q.push(y);
    }
  }
  return h[t]>0;
}
int dfs(int x,int f)
{
  if(x==t)return f;
  int de=0;
  for(int k=first[x];k;k=a[k].next)
  {
    int y=a[k].y;
    if(h[y]==h[x]+1)
    {
      int u=dfs(y,min(a[k].c,f-de));
      de+=u,a[k].c-=u,a[k^1].c+=u;
      if(f==de)return f;
    }
  }
  if(!de)h[x]=-1;
  return de;
}
int C[M],nx[M];
int main()
{
  int i,j,n,a1,a2,an,b1,b2,bn;
  char ch;
  while(~scanf("%d",&n))
  {
    a1=read()+1,a2=read()+1,an=read()*2,b1=read()+1,b2=read()+1,bn=read()*2;
    t=n+1,len=1; me(first,0);
    for(i=1;i<=n;i++)for(j=1;j<=n;j++){
      scanf("\n%c",&ch);
      if(ch=='X')continue;
      if(ch=='O')ins(i,j,2);
      else ins(i,j,inf);
      C[len]=0,C[len-1]=a[len-1].c;
      nx[len]=a[len].next,nx[len-1]=a[len-1].next;
    }
    for(i=0;i<=t;i++)f1[i]=first[i];
    int l1=len,s=0;
    ins(0,a1,an),ins(0,b1,bn),ins(a2,t,an),ins(b2,t,bn);
    while(bfs())s+=dfs(0,inf);
    if(s!=an+bn){printf("No\n"); continue;}

    len=l1,s=0;
    for(i=1;i<=l1;i++)a[i].c=C[i],a[i].next=nx[i];
    for(i=0;i<=t;i++)first[i]=f1[i];

    ins(0,a1,an),ins(0,b2,bn),ins(a2,t,an),ins(b1,t,bn);
    while(bfs())s+=dfs(0,inf);
    if(s!=an+bn){printf("No\n"); continue;}
    printf("Yes\n");
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页