4.、Median of Two Sorted Arrays(两个有序序列的中位数)

leetcode刷题记录 专栏收录该内容
8 篇文章 0 订阅

题目要求在给定两个长度分别为m和n的有序序列时,找出这两个序列合起后的中位数。并且要求时间复杂度为O(log(m+n))。

首先,中位数的定义是,当序列长度为偶数时,中位数的值为序列中间两个数的均值;当序列为奇数时,中位数为正中间的数。当序列长度为n时,其值分别为(array[n/2]+array[n/2-1])/2、array[n/2]。为了达到时间复杂度的要求,故采用两个索引分别同时遍历两个序列,并且用last和cur来记录当前值和上一个值,当cur记录的值的索引为(n/2)时,则跳出循环。具体求解,如代码所示:

C++:

double findMedianSortedArrays(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    int len1 = nums1.size();
    int len2 = nums2.size();
    int last = 0,cur = 0;
    int mid = (len1+len2)/2;

    int k = 0,i = 0,j = 0;
    while(k <= mid)
    {
      last = cur;
      if(i == len1)
      {
        cur = nums2[j];
        j++;
      }
      else if(j == len2)
      {
        cur = nums1[i];
        i++;
      }
      else if(nums1[i] < nums2[j])
      {
        cur = nums1[i];
        i++;
      }
      else
      {
        cur = nums2[j];
        j++;
      }
      k++;
    }
    return (len1+len2)%2?cur:double(last+cur)/2;
  }

python:

  def findMedianSortedArrays(self, nums1, nums2):
    """
    :type nums1: List[int]
    :type nums2: List[int]
    :rtype: float
    """
    last = 0
    cur = 0
    len1 = len(nums1)
    len2 = len(nums2)
    mid = (len1 + len2)/2
    i = 0
    j = 0
    k = 0
    while(k <= mid):
      last = cur
      if i == len1:
        cur = nums2[j]
        j = j + 1
      elif j == len2:
        cur = nums1[i]
        i = i + 1
      elif nums1[i] < nums2[j]:
        cur = nums1[i]
        i = i + 1
      else:
        cur = nums2[j]
        j = j + 1
      k = k + 1
    if (len1+len2)%2:
      return cur
    else:
      return (last+cur)/2.0

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值