python 去除重复字符

# encoding:utf-8
# 去除相邻的重复字符
def RemoveAdjacentRepeatCharacters(a):
  if(a==''):
    return a
  b=''
  for i in a:
    if (b == ''):
      b += i
    if(i==b[len(b)-1]):
      pass
    else:
      b=b+i
  return b
# 去除重复字符
#这里需要注意的是:if(len(a)==0 | len(a)==1)这个相对上面的较为优化 因为不用每次判断 if(b=='')

def DistinctCharacter(a):
  if(len(a)==0 | len(a)==1):
    return a
  b=a[0]
  for i in a[1:]:
    if (b.__contains__(i)):
      pass
    else:
      b = b + i
  return b
if __name__ == '__main__':
  a = 'abbcdddddccccccccccccccccccccd'
  print(RemoveAdjacentRepeatCharacters(a))
  print(DistinctCharacter(a))

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试