TensorFlow使用注入机制获取节点

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/chengqiuming/article/details/79966892
一 实例
一次将多个节点取出来。

二 代码
import tensorflow as tf
a = tf.placeholder(tf.int16)
b = tf.placeholder(tf.int16)
add = tf.add(a, b)
mul = tf.multiply(a, b)           #a与b相乘
with tf.Session() as sess:
  # Run every operation with variable input
  print ("相加: %i" % sess.run(add, feed_dict={a: 3, b: 4}))
  print ("相乘: %i" % sess.run(mul, feed_dict={a: 3, b: 4}))
  print (sess.run([mul,add],feed_dict={a: 3, b: 4}))
三 运行结果
相加: 7
相乘: 12
[12, 7]
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页