PyCharm - 格式化代码 (Reformat Code)

版权声明:世上没有白读的书,每一页都算数。 https://blog.csdn.net/chengyq116/article/details/80443422

PyCharm - 格式化代码 (Reformat Code)

1. Ctrl + A
全选代码。

2. Code -> Reformat Code

格式化快捷键 Ctrl + Alt + L,但是和锁屏快捷键冲突,不宜使用。

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页