【Leetcode】Python实现三数之和

给定一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?找出所有满足条件且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

例如, 给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4],

满足要求的三元组集合为:
[
 [-1, 0, 1],
 [-1, -1, 2]
]
class Solution(object):
  def threeSum(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: List[List[int]]
    """
    # 存储结果列表
    res_list = []
    # 对nums列表进行排序,无返回值,排序直接改变nums顺序
    nums.sort()
    for i in range(len(nums)):
      # 如果排序后第一个数都大于0,则跳出循环,不可能有为0的三数之和
      if nums[i] > 0:
        break
      # 排序后相邻两数如果相等,则跳出当前循环继续下一次循环,相同的数只需要计算一次
      if i > 0 and nums[i] == nums[i-1]:
        continue
      # 记录i的下一个位置
      j = i + 1
      # 最后一个元素的位置
      k = len(nums) - 1
      while j < k:
        # 判断三数之和是否为0
        if nums[j] + nums[k] == -nums[i]:
          # 把结果加入数组中
          res_list.append([nums[i], nums[j], nums[k]])
          # 判断j相邻元素是否相等,有的话跳过这个
          while j < k and nums[j] == nums[j+1]: j += 1
          # 判断后面k的相邻元素是否相等,是的话跳过
          while j < k and nums[k] == nums[k-1]: k -= 1
          # 没有相等则j+1,k-1,缩小范围
          j += 1
          k -= 1
        # 小于-nums[i]的话还能往后取
        elif nums[j] + nums[k] < -nums[i]:
          j += 1
        else:
          k -= 1
    return res_list


if __name__ == '__main__':
  s = Solution()
  result_list = s.threeSum([-1, 0, 1, 2, -1, -4])
  print(result_list)
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页