Postgresql - 检查数据库主从复制进度

如何查看主从复制的状态,且备库应用落后了多少字节

这些信息要在主库中查询

查看流复制的信息可以使用主库上的视图
select pid,state,client_addr,sync_priority,sync_state from pg_stat_replication;

pg_stat_replication中几个字断记录了发送wal的位置及备库接收到的wal的位置、
sent_location--发送wal的位置
write_location--备库接收到的wal的位置
flush_location—备库写wal日志到磁盘的位置
replay_location—备库应用日志的位置

查看备库落后主库多少字节
select pg_xlog_location_diff(pg_current_xlog_location(),replay_location)/1024/1024 as MB from pg_stat_replication;
select pg_xlog_location_diff(pg_current_xlog_location(),replay_location)/1024/1024/1024 as GB from pg_stat_replication;

级联复制
select pg_xlog_location_diff(pg_last_xlog_replay_location(),replay_location)/1024/1024/1024 as GB from pg_stat_replication;没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试