QtChart实现坐标(y)轴不等分

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/chyuanrufeng/article/details/87936335

翻看QtChart的例子的时候,发现了一个QCategoryAxis(QML中是CategoryAxis),允许自已定义范围的长度。这样就可以实现坐标轴不等分。
需要QtCharts 2.2

代码如下(QML方式)

ChartView {
    id : chartview1
     width: 700
     height: 300

     theme: ChartView.ChartThemeBlueCerulean
     antialiasing: true
     margins.top: 0
     margins.bottom: 0
     margins.left : 0
     margins.right:0

     ValueAxis {
          id: xAxis
          min: 0
          max: 3000
        }
     ValueAxis {
          id: yAxis1
          min: 0
          max: 12
        }
      plotAreaColor : "green"
     LineSeries {
       id : lineseries1
       axisX : xAxis;
       axisY: CategoryAxis {
         min: 0
         max: 30
         CategoryRange {
           label: "critical"
           endValue: 2
         }
         CategoryRange {
           label: "low"
           endValue: 4
         }
         CategoryRange {
           label: "normal"
           endValue: 7
         }
         CategoryRange {
           label: "high"
           endValue: 15
         }
         CategoryRange {
           label: "extremely high"
           endValue: 30
         }
       }
       name: "LineSeries"
       pointsVisible: true
       XYPoint { x: 0; y: 4.3 }
        XYPoint { x: 200; y: 10 }
        XYPoint { x: 400; y: 4.7 }
        XYPoint { x: 600; y: 16}
        XYPoint { x: 800; y: 28 }

     }
   }

问题:显示的坐标轴上的标签位置不能指定,在中间位置。

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页