[NOI2010]航空管制(贪心+堆)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/cjk_cjk/article/details/44789819

【题解】

堆版本的

将贪心题强行转化为数据结构题 

先按照相对起飞顺序限制(a,b)反向建有向图,每次找出入度为0的结点中k值最大的来起飞,再将它所指向的结点入度减1
这个过程可以用大根堆完成,每遇到入度为0的点就加入堆中,保证堆顶k值最大即可 
由于此时加入堆的点,在以后一直是可用的,而题目又保证有解,所以这样处理第一问就行了 

对于第二问的点i,让其"占着位置"却"禁止删除",直到无点可删,这个时刻就是最靠前的时刻 


【代码】

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int k[2005]={0},f[2005]={0},s[2005]={0},v[10005]={0},first[2005]={0},next[10005]={0},heap[2005]={0},pos[2005]={0};
int n,e=0,node;
void tj(int x,int y)
{
  v[++e]=y;
  next[e]=first[x];
  first[x]=e;
}
void jh_heap(int a,int b)
{
  int t=heap[a];
  heap[a]=heap[b];
  heap[b]=t;
  t=pos[heap[a]];
  pos[heap[a]]=pos[heap[b]];
  pos[heap[b]]=t;
}
void tj_heap(int x)
{
  int i;
  heap[++node]=x;
  pos[x]=node;
  for(i=node;i>1;i/=2)
  {
    if(k[heap[i/2]]<k[heap[i]]) jh_heap(i/2,i);
    else return;
  }
}
void sc()
{
  int i=1;
  jh_heap(1,node);
  node--;
  while(i*2<=node)
  {
    i*=2;
    if(i+1<=node&&k[heap[i]]<k[heap[i+1]]) i++;
    if(k[heap[i/2]]<k[heap[i]]) jh_heap(i/2,i);
    else return;
  }
}
int work(int x)
{
  int i,j,t;
  node=0;
  for(i=1;i<=n;i++)
    f[i]=heap[i]=pos[i]=0;
  for(i=1;i<=e;i++)
    f[v[i]]++;
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(f[i]==0&&i!=x) tj_heap(i);
  for(i=n;i>=1;i--)
  {
    if(node==0) return n-i;
    t=heap[1];
    sc();
    if(k[t]<i) return n-i;
    s[i]=t;
    for(j=first[t];j!=0;j=next[j])
      if(--f[v[j]]==0&&v[j]!=x) tj_heap(v[j]);
  }
  return n;
}
int main()
{
  int m,i,a,b;
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(i=1;i<=n;i++)
    scanf("%d",&k[i]);
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    scanf("%d%d",&a,&b);
    tj(b,a);//反建拓扑图 
  }
  work(0);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    printf("%d",s[i]);
    if(i<n) printf(" ");
    else printf("\n");
  }
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    printf("%d",n-work(i));
    if(i<n) printf(" ");
  }
  return 0;
}


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页