poj_3080 Blue Jeans(KMP应用)

【题目】

点击这里

【思路】

按照长度从大到小的顺序,枚举第一个串的子串,每次都尝试将此子串与其他串匹配,直至所有匹配都成功。注意最后输出的是,长度尽可能大且字典序最小的子串。

原本以为时间上可能有压力,没想到KMP算法效率非常高,枚举+KMP结果秒AC,O(∩_∩)O哈哈~


【代码】

#include <stdio.h>
#include <string.h>

char a[11][61];
int next[61];

void getNext(char t[], int x, int y)
{
  int i=x, j=x-1; next[i]=j;

  while (i<y+1)
    if (j==x-1 || t[i]==t[j])
    {
      i++;j++;
      if (t[i]!=t[j]) next[i]=j; else next[i]=next[j];
    }
    else j=next[j];
}

int kmpMain(char t[], int x, int y, char s[])
{
  int i=0, j=x, sLen=strlen(s);

  while (i<sLen && j<y+1)
    if (j==x-1 || s[i]==t[j]){i++;j++;}
    else j=next[j];

  if (j==y+1) return 1;
  else return -1;
}

int comp(char s[], int x, int y, int len)
{
  int i, ans=x;
  for (i=0;i<len;i++)
  {
    if (s[x+i]<s[y+i]) {ans=x;break;}
    if (s[x+i]>s[y+i]) {ans=y;break;}
  }
  return ans;
}

int main()
{
  int n,m,i,j,k;
  scanf("%d",&n);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&m);
    for (j=0;j<m;j++) scanf("%s",a[j]);
    int flag=0,ans;
    for (j=60;j>2;j--)
    {
      for (k=0;k<=60-j;k++)
      {
        getNext(a[0],k,k+j-1);
        int flag1=0,p;
        for (p=1;p<m;p++) if (kmpMain(a[0],k,k+j-1,a[p])<0) {flag1=1;break;}
        if (flag1==0)
          if (flag==0) {flag=1;ans=k;} else ans=comp(a[0],ans,k,j);
      }
      if (flag==1)
      {
        for (k=ans;k<ans+j;k++) printf("%c",a[0][k]);
        printf("\n");
        break;
      }
    }
    if (flag==0) printf("no significant commonalities\n");
  }
  return 0;
}

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

薄帷清风

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值