Linux 下 apache的启动命令

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/xiaoyu90520/article/details/9369401

Linux系统为Ubuntu

一、Start Apache 2 Server /启动apache服务

# /etc/init.d/apache2 start
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 start

二、 Restart Apache 2 Server /重启apache服务

# /etc/init.d/apache2 restart
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

三、Stop Apache 2 Server /停止apache服务

# /etc/init.d/apache2 stop
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 stop

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页