L3-003. 社交集群(并查集)

L3-003. 社交集群 时间限制 1000 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 20:10:42

阅读数:52

评论数:0

L2-001. 紧急救援(dijkstra+dfs)

L2-001. 紧急救援 时间限制 200 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 19:20:10

阅读数:47

评论数:0

L2-003. 月饼(贪心)

L2-003. 月饼 时间限制 100 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 18:59:18

阅读数:23

评论数:0

L2-005. 集合相似度

L2-005. 集合相似度 时间限制 400 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 18:26:09

阅读数:38

评论数:0

L2-007. 家庭房产(并查集)

L2-007. 家庭房产 时间限制 400 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 16:43:50

阅读数:46

评论数:0

L2-004. 这是二叉搜索树吗?

L2-004. 这是二叉搜索树吗? 时间限制 400 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 16:15:33

阅读数:28

评论数:0

L2-006. 树的遍历

L2-006. 树的遍历 时间限制 400 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 15:03:39

阅读数:32

评论数:0

L2-008. 最长对称子串(Manacher)

L2-008. 最长对称子串 时间限制 100 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 14:38:37

阅读数:30

评论数:0

L2-010. 排座位(并查集)

L2-010. 排座位 时间限制 150 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-30 14:11:01

阅读数:30

评论数:0

L2-011. 玩转二叉树

L2-011. 玩转二叉树给定一棵二叉树的中序遍历和前序遍历,请你先将树做个镜面反转,再输出反转后的层序遍历的序列。所谓镜面反转,是指将所有非叶结点的左右孩子对换。这里假设键值都是互不相等的正整数。输入格式:输入第一行给出一个正整数N(<=30),是二叉树中结点的个数。第...

2018-03-30 13:57:16

阅读数:32

评论数:0

L2-013. 红色警报

L2-013. 红色警报 时间限制 400 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-16 21:25:05

阅读数:59

评论数:0

L2-014. 列车调度

L2-014. 列车调度 时间限制 300 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-16 20:23:27

阅读数:48

评论数:0

L2-016. 愿天下有情人都是失散多年的兄妹

L2-016. 愿天下有情人都是失散多年的兄妹 时间限制 200 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-16 19:12:14

阅读数:59

评论数:0

L2-017. 人以群分

L2-017. 人以群分 时间限制 150 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-16 17:05:16

阅读数:58

评论数:0

L2-018. 多项式A除以B

L2-018. 多项式A除以B 时间限制 400 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-16 16:46:04

阅读数:165

评论数:0

L2-024. 部落(并查集)

L2-024. 部落 时间限制 120 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-12 13:42:27

阅读数:77

评论数:0

L2-023. 图着色问题

L2-023. 图着色问题 时间限制 300 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-12 13:17:18

阅读数:81

评论数:0

L2-022. 重排链表

L2-022. 重排链表 时间限制 500 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-12 12:51:59

阅读数:39

评论数:0

L2-021. 点赞狂魔

L2-021. 点赞狂魔 时间限制 200 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard ...

2018-03-12 12:12:18

阅读数:46

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭