int* p[2] 与 int (*p)[2] 的不同

(1)int* p[2] 是一个指向int型的指针数组,即:p是包含两个元素的指针数组,指针指向的是int型。

可以这样来用:

#include <iostream.h>

void main() {

 int* p[2];
 int a[3] = {1, 2, 3};
 int b[4] = {4, 5, 6, 7};
 p[0] = a;
 p[1] = b;
 for(int i = 0; i < 3; i++) cout << *p[0] + i;// cout << **p + i;
 cout << endl;
 for(i = 0; i < 4; i++) cout << *p[1] + i;// cout << **p + i;
 
}

(2)对于 int (*p)[2], 它相当于一个二维数组的用法,只是它是一个n行2列的数组,可以这样来用:

#include <iostream.h>

void main() {

 int (*p)[2]; 
 int b[3][2] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};
 p = b;
 for(int i = 0; i < 3; i++) {
  for(int j = 0; j < 2; j++) //cout << p[i][j]; //cout << *(*(p+i)+j);
  cout << endl;
 }
}

注意:对于(1)为行数确定、列数不确定,即为2*n型的。(2)为n*2型的数组的指针用法,即行数不确定、列数确定。对于(1)其等价形式如下:

#include <iostream.h>

void main() {

 int** array;
 array = new int* [2];
 int a[3] = {1, 2, 3};
 int b[4] = {4, 5, 6, 7};
 array[0] = a; // *array = a;
 array[1] = b; // *(array+1) = b;
 for(int i = 0; i < 3; i++) cout << array[0][i];// cout << *array[0] + i;
 cout << endl;
 for(int j = 0; j < 4; j++) cout << array[1][j];// cout << *array[1] + j;
}

其实以上用法即这我们常用的动态二维数组的用法。

 

 

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 4

打赏作者

collision

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值