HDU3308 线段树区间合并 (求最长连续子串+单点修改)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/computer_user/article/details/79977773

传送门:HDU3308


分析:线段树区间合并被刷烂的水题。。把自己代码风格的线段树放上来。

//HDU3308 线段树区间合并 (求最长连续子串+单点修改)
#include <cstdio>
using namespace std;

const int maxn = 100000;
struct node{
  int l,r;
  int lv,rv,mv;
};
int n,m;
int A[maxn+10];

inline int Min(int x, int y) { return x<y?x:y; }
inline int Max(int x, int y) { return x>y?x:y; }


struct Tree{
  node tr[maxn*4+10];
  #define lch(u) (u<<1)
  #define rch(u) (u<<1|1)
  #define Mid (tr[u].l+tr[u].r)>>1

  inline void push_up(int u, int a, int b) {
    tr[u].lv = tr[lch(u)].lv;
    tr[u].rv = tr[rch(u)].rv;
    tr[u].mv = Max(tr[lch(u)].mv,tr[rch(u)].mv);

    int mid = (a+b)>>1;
    int len = b-a+1;
    if (A[mid] < A[mid+1]) {
      if (tr[u].lv == len-(len>>1)) tr[u].lv += tr[rch(u)].lv;
      if (tr[u].rv == (len>>1)) tr[u].rv += tr[lch(u)].rv;
      tr[u].mv = Max(tr[u].mv,tr[lch(u)].rv+tr[rch(u)].lv);
    }
  }

  void build(int u, int a, int b) {
    tr[u].l = a; tr[u].r = b;
    if (a == b) {
      tr[u].lv = tr[u].rv = tr[u].mv = 1;
      return ;
    }

    int mid = Mid;
    build(lch(u),a,mid);
    build(rch(u),mid+1,b);
    push_up(u,a,b);
  }

  void update(int u, int a, int b, int pos) {
     if (a == b) return ;
     int mid = (a+b)>>1;
     if (pos<=mid) update(lch(u),a,mid,pos);
     else update(rch(u),mid+1,b,pos);
     push_up(u,a,b);
  }

  int query(int u, int a, int b) {
     if ( a <= tr[u].l && tr[u].r <= b) return tr[u].mv;
     int ans = 0;
     int mid = Mid;
     if (a <= mid) ans = Max(ans, query(lch(u),a,b) );
     if (b > mid) ans = Max(ans, query(rch(u),a,b) );
     if (A[mid] < A[mid+1]) ans = Max(ans,Min(mid-a+1,tr[lch(u)].rv) + Min(b-mid,tr[rch(u)].lv) );
     return ans;
  }
}T;

void init(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for (int i=1; i<=n; i++) scanf("%d",&A[i]);
  T.build(1,1,n);
}

void solve() {
   char s[5];
   int x,y;
   for (int i=1; i<=m; i++) {
    scanf("%s%d%d",s,&x,&y);
    if (s[0] == 'U') {
      A[++x] = y;
      T.update(1,1,n,x);
    }
    else printf("%d\n",T.query(1,++x,++y));
   }
}

int main(){
  int T;
  scanf("%d",&T);
  while (T--) {
    init();
    solve();
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭