QT 播放mp4

QQ:609162385

这里写图片描述

#include "myffmpeg.h"


list<AVFrame*> audioList ;
struct SwrContext *au_convert_ctx;

uint8_t * out_buffer;
uint8_t * out_buffer_a;

int out_buffer_size_A;


#define MAX_AUDIO_FRAME_SIZE 192000
MyFFmpeg::MyFFmpeg()
{
  cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
  av_register_all();
  avformat_network_init();
}

MyFFmpeg::~MyFFmpeg()
{
  avformat_free_context(pFormatCtx);
  avformat_network_deinit();
}

bool MyFFmpeg::OpenUrl()
{  //  cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
  //this->filename = filepath;
  pFormatCtx = avformat_alloc_context();
  cout<<"the file is:"<<filename.c_str()<<endl;
  if (avformat_open_input(&pFormatCtx, filename.c_str(), NULL, NULL) != 0) {
    printf("can't open the file. \n");
    return false;
  }
  // cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
  if (avformat_find_stream_info(pFormatCtx, NULL) < 0) {
    printf("Could't find stream infomation.\n");
    return false;
  }
  // cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
  videoStream = -1;
  audioStream = -1;
  dataStream = -1;
  for (int i = 0; i < pFormatCtx->nb_streams; i++) {
    if (pFormatCtx->streams[i]->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO) {
      videoStream = i;
    }
    else if(pFormatCtx->streams[i]->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO)
    {
      audioStream = i;
    }
    else if(pFormatCtx->streams[i]->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_DATA)
    {
      dataStream = i;
    }

  }
  if (videoStream == -1) {
    printf("Didn't find a video stream.\n");
  }
  if (audioStream == -1) {
    printf("Didn't find a audio Stream.\n");
  }
  if (dataStream == -1) {
    printf("Didn't find a data Stream.\n");
  }

  ///查找解码器
  pCodecCtx = pFormatCtx->streams[videoStream]->codec;
  pCodec = avcodec_find_decoder(pCodecCtx->codec_id);
  //cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
  if (pCodec == NULL) {
    printf("Codec not found.\n");
    return false;
  }
  cout << pCodec->name << endl;
  ///打开解码器
  if (avcodec_open2(pCodecCtx, pCodec, NULL) < 0) {
    printf("Could not open codec.\n");
    return false;
  }

  pCodecCtx_A = pFormatCtx->streams[audioStream]->codec;
  pCodec_A = avcodec_find_decoder(pCodecCtx_A->codec_id);
  if (pCodec_A == NULL) {
    printf("pCodec_A not found.\n");
    return false;
  }
  cout << pCodec_A->name << endl;
  if(avcodec_open2(pCodecCtx_A,pCodec_A,NULL) < 0)
  {
    cout << "count not open codec." << endl;
  }
  pFrame = av_frame_alloc();
  pFrameRGB = av_frame_alloc();

  img_convert_ctx = sws_getContext(pCodecCtx->width, pCodecCtx->height,
                   pCodecCtx->pix_fmt, pCodecCtx->width, pCodecCtx->height,
                   AV_PIX_FMT_RGB32, SWS_BICUBIC, NULL, NULL, NULL);

  int numBytes = avpicture_get_size(AV_PIX_FMT_RGB32, pCodecCtx->width,pCodecCtx->height);

  out_buffer = (uint8_t *) av_malloc(numBytes * sizeof(uint8_t));
  avpicture_fill((AVPicture *) pFrameRGB, out_buffer, AV_PIX_FMT_RGB32,
          pCodecCtx->width, pCodecCtx->height);

  int y_size = pCodecCtx->width * pCodecCtx->height;

  packet = (AVPacket *) malloc(sizeof(AVPacket)); //分配一个packet
  av_new_packet(packet, y_size); //分配packet的数据

  av_dump_format(pFormatCtx, 0, filename.c_str(), 0); //输出视频信息


  au_convert_ctx = swr_alloc();
  au_convert_ctx=swr_alloc_set_opts(au_convert_ctx,AV_CH_LAYOUT_STEREO, AV_SAMPLE_FMT_S16, 44100,
                   av_get_default_channel_layout(pCodecCtx_A->channels),pCodecCtx->sample_fmt , pCodecCtx->sample_rate,0, NULL);
  swr_init(au_convert_ctx);

  out_buffer_a=(uint8_t *)av_malloc(MAX_AUDIO_FRAME_SIZE*2);
  out_buffer_size_A = av_samples_get_buffer_size(NULL,av_get_channel_layout_nb_channels(AV_CH_LAYOUT_STEREO) ,pCodecCtx_A->frame_size,AV_SAMPLE_FMT_S16, 1);
  int got_picture;

  initSDL();
  cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
  while (running)
  {
    if (av_read_frame(pFormatCtx, packet) < 0)
    {
      break; //这里认为视频读取完了
    }
    while(!isplay){
      msleep(20);
      if(!running)
        break;
    }

    if (packet->stream_index == videoStream) {
      int ret = avcodec_decode_video2(pCodecCtx, pFrame, &got_picture,packet);

      if (ret < 0) {
        printf("decode error.\n");
        return false;
      }

      if (got_picture) {
        sws_scale(img_convert_ctx,
             (uint8_t const * const *) pFrame->data,
             pFrame->linesize, 0, pCodecCtx->height, pFrameRGB->data,
             pFrameRGB->linesize);

        //cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
        //SaveFrame(pFrameRGB, pCodecCtx->width,pCodecCtx->height,index++);  //保存图片
        //cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
        QImage tmpImg ((uchar*) out_buffer,pCodecCtx->width,pCodecCtx->height,QImage::Format_RGB32);
        QImage image = tmpImg.copy();
        emit sig_GetOneFrame(image);
        //cout<<__FUNCTION__<<__LINE__<<endl;
      }
    }
    else if(packet->stream_index == audioStream)
    {
      int ret = avcodec_decode_audio4(pCodecCtx_A,pFrame, &got_picture, packet);
      if(ret < 0)
      {
        cout <<"decode error"<< endl;
      }
      if(got_picture)
      {

        //        cout << "pFrame ->nb_samples = " << pFrame ->nb_samples << endl;
        //


        AVFrame * avFrameTmp = av_frame_alloc();
        av_frame_copy(avFrameTmp, pFrame);
        audioList.push_back(avFrameTmp);
        //cout<< "get audio data" << endl;
      }
    }
    av_free_packet(packet);
    msleep(10); //停一停 不然放的太快了
  }
  av_free(out_buffer);
  av_free(pFrameRGB);
  avcodec_close(pCodecCtx);
  avformat_close_input(&pFormatCtx);

  cout<<"thread is done"<<endl;
  return true;
}

void MyFFmpeg::setFilename(string filename)
{
  this->filename = filename;
  cout <<"set:"<<this->filename <<endl;
}

bool MyFFmpeg::CloseUrl()
{
  avformat_close_input(&pFormatCtx);

  return true;
}

void MyFFmpeg::avDumpFormat()
{
  av_dump_format(pFormatCtx, 0, filename.c_str(), 0); //输出视频信息
}

void MyFFmpeg::run()
{
  setFilename("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\test.mp4");
  OpenUrl();
}

int MyFFmpeg::avReadFrame(CAVPacket cpacket)
{
  return av_read_frame(pFormatCtx,cpacket.getAVPacket());
}

void fill_audiodata(void *udata, uint8_t *stream, int len)
{
  static int bufflen = 0;

  SDL_memset(stream, 0 , len);
  if(bufflen <= 0) //没有剩余数据了,就要开始出队列,转化格式了。
  {
    if(audioList.size() <= 0){
      return ;
    }
    AVFrame * avframe;
    audioList.push_front(avframe);

    swr_convert(au_convert_ctx,&out_buffer_a, MAX_AUDIO_FRAME_SIZE,(const uint8_t **)avframe->data ,\
          avframe->nb_samples);
    bufflen = out_buffer_size_A;


//    SDL_memcpy(stream,avframe->extended_data[0],len);
//    av_frame_free(&avframe);
  }
  len = (len > bufflen ? bufflen : len);
  SDL_memcpy(stream,out_buffer+(out_buffer_size_A-bufflen),len);
  bufflen -= len;


}
int MyFFmpeg::initSDL()
{
  if(SDL_Init(SDL_INIT_AUDIO|SDL_INIT_TIMER))
  {
    cout << "sdl init error!" << endl;
  }

  // int out_sample_rate = 44100;
  wanted_spec.freq = 44100;
  wanted_spec.format = AUDIO_S16SYS;
  wanted_spec.channels = av_get_channel_layout_nb_channels(AV_CH_LAYOUT_STEREO);
  wanted_spec.silence = 0;
  wanted_spec.samples = pCodecCtx_A->frame_size;
  wanted_spec.callback = fill_audiodata;
  wanted_spec.userdata = pCodecCtx_A;

  if(SDL_OpenAudio(&wanted_spec,NULL) < 0)
  {
    cout << "can't open audio" << endl;
    return -1;
  }
  SDL_PauseAudio(0);
  return 0;
}void MyFFmpeg::play()
{
  if(running)
  {
    if(this->isplay)
      this->isplay = false;
    else
      this->isplay = true;

  }
  else
  {
    isplay = true;
    running = true;
    this->start();
  }
}

void MyFFmpeg::stop()
{
  running = false;
}

string MyFFmpeg::getFilename() const
{
  return filename;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页