EasyUI实现Layout收缩框鼠标移入展开移出收缩var bLeftExpand = false;

var bRightExpand = false;

/* 左边布局 */

$("#panelWest").panel({
   onCollapse:function(){
    if(!bLeftExpand){
     expandWest();
     bLeftExpand=true;
    }
   }
  });
  

/* 右边布局 */
  $("#panelEast").panel({
   onCollapse:function(){
    if(!bRightExpand){
     expandEast();
     bRightExpand=true;
    }
   }
  });

/* 展开左边面板 */
 function expandWest(){
  var objs = $(".layout-expand-west");
  var obj = null;
  if(objs.length==1){
   obj = $(objs[0]);
   if(obj!=null && obj.length==1){
    $(obj).mouseover(function(){
     $(obj).click(); //用于模拟点击收缩功能
    });
   }
  }
 }
 
 /* 展开右边面板 */
 function expandEast(){
  var objs = $(".layout-expand-east");
  var obj = null;
  if(objs.length==1){
   obj = $(objs[0]);
   if(obj!=null && obj.length==1){
    $(obj).mouseover(function(){
     $(obj).click();
    });
   }
  }
 }


阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

骑着骆驼写程序

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值