HDU 5531 Rebuild ——— 2015ACM-ICPC亚洲区长春站

版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。 https://blog.csdn.net/Danliwoo/article/details/49563687

原题见HDU 5531

依次输入n个点的坐标,分别为圆心。保证相邻圆心的距离是个正整数。第n个圆和第1个圆相邻。要求相邻两个圆要相切,求全部圆面积和的最小值,以及此时半径的取法。
先根据坐标求出相邻圆心距离依次为a0,a1,...,an1
设圆半径分别为x0,x1,...,xn1
化为方程,即:

x0+x1=a0x1+x2=a1x2+x3=a2...xn1+x0=an1
x0xi,如下:
x1=a0x0x2=a1a0+x0x3=a2a1+a0x0...xn1=an1an2+...+(1)(n1)x0
xi=bi+cix0,则
b0=0,c0=1
bi=ai1bi1, ci=ci1

xn1=bn1+cn1x0代入到①式,则
(cn1+1)x0=an1bn1

cn1=1x0xi
cn1=1an1bn10
考虑多解的情况。
x2i=(b2i+2bicix0+c2ix20)=nx20+2(bici)xi+b2i
化为二次方程的情形,则只需考虑m=bicinx0的区间范围。
x0的范围由xi不小于0决定。

附code

/*--------------------------------------------
 * File Name: HDU 5531
 * Author: Danliwoo
 * Mail: Danliwoo@outlook.com
 * Created Time: 2015-11-01 22:38:00
--------------------------------------------*/

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define LL long long
const double Pi = acos(-1);
int n;
struct point{
  LL x, y;
  void sc(){
    scanf("%I64d%I64d", &x, &y);
  }
  LL dis(point b){
    LL d = (x-b.x)*(x-b.x)+(y-b.y)*(y-b.y);
    LL c = sqrt(d);
    return c;
  }
}p[10010];
LL a[10010], b[10010], c[10010];
double x[10010];
void give(double y)
{
  double s = 0;
  if(y < 0){
    printf("IMPOSSIBLE\n");
    return;
  }
  x[0] = y;
  s += pow(x[0], 2);
  for(int i = 1;i < n;i++)
  {
    x[i] = b[i]+c[i]*x[0];
    if(x[i] < 0){
      printf("IMPOSSIBLE\n");
      return;
    }
    s += pow(x[i],2);
  }
  s *= Pi;
  printf("%.2f\n", s);
  for(int i = 0;i < n;i++)
    printf("%.2f\n", x[i]);
}
void solve()
{
  double L = 0, R = a[0];
  for(int i = 2;i < n;i++)
  {
    if(c[i] == 1)
      L = max(L, -1.0*b[i]);
    else if(c[i] == -1)
      R = min(R, 1.0*b[i]);
    if(L > R)
    {
      printf("IMPOSSIBLE\n");
      return;
    }
  }
  double B = 0;
  for(int i = 0;i < n;i++)
    B += 2*b[i]*c[i];
  double m = -B/n/2.0;
  if(R < m)
    give(R);
  else if(L > m)
    give(L);
  else
    give(m);
}
int main()
{
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while(T--){
    scanf("%d", &n);
    for(int i = 0;i < n;i++)
      p[i].sc();
    for(int i = 0;i < n;i++)
      a[i] = p[i].dis(p[(i+1)%n]);
    b[0] = 0; c[0] = 1;
    for(int i = 1;i < n;i++)
    {
      c[i] = -c[i-1];
      b[i] = a[i-1]-b[i-1];
    }
    if(c[n-1] == 1)
    {
      give((a[n-1]-b[n-1])/2.0);
      continue;
    }
    if(b[n-1] != a[n-1])
    {
      printf("IMPOSSIBLE\n");
      continue;
    }
    solve();
  }
  return 0;
}
阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页