PAT 乙级 1017. A除以B

版权声明:~~~转载欢迎,但请注明出处哦~~~~ https://blog.csdn.net/Dodd9199/article/details/50947915

1017. A除以B

本题要求计算A/B,其中A是不超过1000位的正整数,B是1位正整数。你需要输出商数Q和余数R,使得A = B * Q + R成立。

输入格式:

输入在1行中依次给出A和B,中间以1空格分隔。

输出格式:

在1行中依次输出Q和R,中间以1空格分隔。

输入样例:
123456789050987654321 7
输出样例:
17636684150141093474 3

解题思路

模拟小学生除法,一位一位除,有点类似大整数除法,最后剩下的余数就可以直接输出。

代码

首先是c/c++的代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
  char A[1100], Q[1100];
  int B, R, i, j, length, sum;
  scanf("%s", A);
  scanf("%d", &B);
  length = strlen(A);
  sum = 0;
  for (i = 0, j = 0; i < length; i ++) {
    sum = 10 * sum + A[i] - '0';
    if (i == 0 && sum < B && length > 1) {

    } else {
      Q[j++] = sum / B + '0';
    }
    sum = sum % B;
  }
  R = sum;
  Q[j] = '\0';
  printf("%s %d", Q, R);
  return 0;
}

然后看一下python的代码吧 哈哈哈

a=[int(i) for i in input().split()]
print(str(a[0]//a[1])+" "+str(a[0]%a[1]))
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页