nc pv 传输文件

nc  命令简介:

https://cloud.tencent.com/developer/article/1432599

nc pv命令传输文件例子:

接收端:nc -l 5000 | pv -q -L 50M > ./1.tar.gz ##监听在5000端口,并且限速50M  ,接收文件后解压到当前目录

发送端:nc -nvv 127.0.0.1 5000 <  ./1.tar.gz  ##连接到5000后发送过去

 

mysql  innbackupex备份mysql数据,流式备份和传输

服务端:nc -l 5000 | pv -q -L 50M | tar -xi

客户端:innobackupex  --host=127.0.0.1 --port=3306  --user=root --password=123456  --stream=tar  --tmpdir=/tmp/tmpdir  --include='mysql' --slave-info  /usr/local/src/nvpv2/ | nc -nvv 127.0.0.1 5000

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页