2、Python 当前时间加一天、一小时、一分钟

写自动化的时候遇到这样一个需求,给某个日期控件附当前日期,如果条件满足继续,如果不满足,则赋下一天。


1、datetime模块

print(datetime.datetime.now())
运行结果:

2017-10-17 16:59:28.385184


2、实现下一天、下一小时、下一分钟、下一秒

import datetime
import time

print(datetime.datetime.now())
print(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(days=1))
print(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(hours=1))
print(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(minutes=1))
print(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(seconds=1))
运行结果:

C:\Python36\python.exe E:/python/test1/day1/test10.py
2017-10-17 17:03:53.685368
2017-10-18 17:03:53.685368
2017-10-17 18:03:53.685368
2017-10-17 17:04:53.685368
2017-10-17 17:03:54.685368


3、将输出结果转换成我们想要的格式(结合上篇文章中的内容)

print((datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(days=1)).strftime("%Y/%m/%d %H:%M:%S"))
2017/10/18 17:06:34


4、循环取后面一天时间,通过一个自增变量x实现。

x = 0
cur_day = time.strftime('%Y-%m-%d',time.localtime(time.time()))
tar_day = (datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(days=3)).strftime("%Y-%m-%d")

while 1:
  if cur_day == tar_day:
    print("end")
    break
  else:
    x = x + 1
    cur_day = (datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(days=x)).strftime("%Y-%m-%d")
    print("go on")
运行结果:

C:\Python36\python.exe E:/python/test1/day1/test10.py
go on
go on
go on
end


5、将上面的自增日期格式化成需要的格式,就可以通过sendkeys 方法,输入到日期时间控件了。

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

Storm啊

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值