51LED灯

1.1闪烁的LED 顺序结构

#include <REG51.H>
sbit LED=P1^0;
unsigned int i;
void main()
{
  while(1)
  {
    P1=0XFE;//1111 1110
    for(i=0;i<40000;i++);

    P1=0XFD;//1111 1101
    for(i=0;i<40000;i++);

    P1=0XFB;//1111 1011
    for(i=0;i<40000;i++);

    P1=0XF7;//1111 0111
    for(i=0;i<40000;i++);

    P1=0XEF;//1110 1111
    for(i=0;i<40000;i++);

    P1=0XDF;//1101 1111
    for(i=0;i<40000;i++);

    P1=0XBF;//1011 1111
    for(i=0;i<40000;i++);

    P1=0X7F;//0111 1111
    for(i=0;i<40000;i++);
  }
}

1.2闪烁的LED 左移 右移 移位运算符

#include <REG51.H>
unsigned int i,j;
void main()
{
  while(1)
  {
    // P1=~(0X01<<j); //流水灯左移
    // j++;
    // if(j>7)
    //   j=0;
    // for(i=0;i<40000;i++);

    P1=~(0X80>>j); //流水灯 右移
    j++;
    if(j>7)
      j=0;
    for(i=0;i<40000;i++);
  }
}

1.3闪烁的LED 软件生成延时函数1ms

#include <REG51.H>
#include <INTRINS.H>

unsigned int i,j;
void delay1ms(int time);

void main()
{
  while(1)
  {
    P1=~(0X80>>j); //流水灯 右移
    j++;
    if(j>7)
      j=0;
    delay1ms(1000);
  }
}


void delay1ms(int time)		//@11.0592MHz
{
	unsigned char i, j;
  while(time--)
  {
    _nop_();//需要包含头文件INTRINS.H
    i = 2;
    j = 199;
    do
    {
      while (--j);
    } while (--i);
  }


}

1.4闪烁的LED 软件生成延时函数1ms 函数封装

#include <REG51.H>
#include "delay.h"

unsigned int i,j;

void main()
{
  while(1)
  {
    P1=~(0X80>>j++); //流水灯 右移
    if(j>7)
      j=0;
    delay1ms(1000);
  }
}


1.5闪烁的LED 库函数 循环右移 _cror_(temp,1) 循环左移 _crol_(temp,1)

#include <REG51.H>
#include "delay.h"
#include "INTRINS.H"

unsigned char temp=0X7F;

void main()
{
  while(1)
  {
    P1=temp;
    delay1ms(1000);
    temp=_cror_(temp,1);
    
  }
}#include <REG51.H>
#include "delay.h"
#include "INTRINS.H"

unsigned char temp=0XFE;

void main()
{
  while(1)
  {
    P1=temp;
    delay1ms(1000);
    temp=_crol_(temp,1);
  }
}1.6LED 流水灯 数组法

#include <REG51.H>
#include "delay.h"
#include "INTRINS.H"

unsigned char arr[]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7,0XEF,0XDF,0XBF,0X7F};

void main()
{
  unsigned char i;
  while(1)
  {
    for(i=0;i<8;i++)
    {
      P1=arr[i];
      delay1ms(1000);
    }
  }
}

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

eassyliu

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值