end's coding life

赤子之心

四舍五入

输入两个数  第一个为整数 近似值  第二个为准确值判断是否四舍五入的正确例:3     3.4999               ---yes3     3.5                      ---no只需讲准确值加上0.5后 取整

2011-07-27 10:14:07

阅读数:468

评论数:0

字符串处理、

小学字符串、、num=count(s.begin(),s.end(),'a');算出字符串s里a的个数、、、当排序条件多时  用结构体存储然后用qsort对结构体数组排序、例:struct ss { string s; int num;//s的长度 } int com(c

2011-07-25 15:57:04

阅读数:411

评论数:0

最大公约数 最小公倍数、、、

欧几里德算法

2011-07-25 11:52:35

阅读数:433

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭