Matlab 绘图笔记

说明

后续补充!!!

开始

条形图

双纵轴条形图

W = 0.2;

x = [0.5,0.3,0.2,0.1];

xx = x + W/10;

y = [540,430,420,340];

z = [1340,1270,1210,1150];

[ax,h1] = plotyy(x,y, xx, z, @bar, @bar);

set( get(ax(2),'Children'), 'facecolor', 'g')

set( get(ax(2),'Children'), 'barwidth', W)
set( get(ax(1),'Children'), 'barwidth', W)

示例

发布了84 篇原创文章 · 获赞 130 · 访问量 41万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览