zzuli oj 1220: SO EASY

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { for(int i = 3; i<66; i++){ for(int j = i+1;...

2018-02-10 21:31:28

阅读数:139

评论数:0

zzuli oj 1201: 众数问题

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; map<int,int> a; bool cmp(const pair<int,int&am...

2018-02-10 21:02:44

阅读数:158

评论数:0

zzuli oj 1217: 统计立方数

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; set <int> a,b; set <int>::iterator i...

2018-02-10 18:21:28

阅读数:163

评论数:0

zzuli oj 1191: 数星星(结构体专题)

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; vector< pair <int, int> > a; vector&...

2018-02-10 18:19:46

阅读数:283

评论数:0

zzuli oj 1167: 逆转数(指针专题)

#include<bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { string a; cin>>a; int len = a.size(...

2018-02-10 18:18:31

阅读数:439

评论数:0

zzuli oj 1165: 实数的小数部分(指针专题)

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int p1=-1,p2=-1,f=0; string a; cin>&amp...

2018-02-10 18:17:32

阅读数:356

评论数:0

zzuli oj 1163: 亲和串(字符串)

#include<bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { string a,b; while (cin>>a>&a...

2018-02-10 18:15:02

阅读数:258

评论数:0

zzuli oj 1162: 循环移动(指针专题)

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int n,x; scanf("%d", &n); ...

2018-02-10 18:13:24

阅读数:414

评论数:0

zzuli oj 1154: 校门外的树

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int b[10001]; int main() { int t; scanf("%d", &am...

2018-02-10 18:10:57

阅读数:569

评论数:0

zzuli oj 1153: 简易版最长序列

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int N = 10001; int main() { int t; scanf("%d", ...

2018-02-10 18:10:03

阅读数:398

评论数:2

zzuli oj 1152: 二分搜索

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int N=100001; int a[N]; int found(int a[], int len, int x); int main() ...

2018-02-10 18:08:59

阅读数:103

评论数:0

zzuli oj 1151: 大整数加法

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int N = 1001; int main() { int n; scanf("%d", &am...

2018-02-10 18:08:10

阅读数:483

评论数:0

zzuli oj 1149: 组合三位数之二

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int a[4]; for(int i = 192;i<333;i++) { ...

2018-02-10 18:05:45

阅读数:390

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭