ReverseInteger


//Given a 32-bit signed integer, reverse digits of an integer.

public class ReverseInteger {
  public int reverse(int x) {
    //if( x < Math.pow(-2,31) || x > Math.pow(2,31)-1 ) return 0;
    if (x > 214748364 || x < -2143847412) return 0;
    int result = 0;
    boolean isPositiveNum = true;
    if (x < 0){
      x = Math.abs(x);
      isPositiveNum = false;
    }
    int length = caculateNumLength(x);
    while (x != 0){
      if (Math.pow(10,length-1) > Integer.MAX_VALUE) return 0;
      result += Math.pow(10,length-1)*(x%10);
      x = x/10;
      length--;
    }
    if (!isPositiveNum) return -result;
    return result;
  }

  private int caculateNumLength(int x){
    int num = x;
    int count = 0;
    while (num > 0){
      num = num/10;
      count++;
    }
    return count;
  }

  public static void main(String[] args) {
    ReverseInteger ri = new ReverseInteger();
    System.out.println(ri.reverse(-2147483412));
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试