js 简单的时间戳与日期的相互转换(直接拿走用)

   // 一天后的时间转换
    var date = new Date('2018-02-16');

var last = 24 * 60 *60 * 1000;
var time1 = date.getTime();
var news = time1 + last;


console.log(time1);// 1518739200000


function timestampToTime(timestamp) {
var date = new Date(timestamp);//时间戳为10位需*1000,时间戳为13位的话不需乘1000
Y = date.getFullYear() + '-';
M = (date.getMonth()+1 < 10 ? '0'+(date.getMonth()+1) : date.getMonth()+1) + '-';
D = date.getDate();
return Y+M+D;
}
console.log(timestampToTime(news)); //2018-02-17
阅读更多
文章标签: 时间戳 时间转换
个人分类: 前端知识点
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭