js 简单的时间戳与日期的相互转换(直接拿走用)

   // 一天后的时间转换
    var date = new Date('2018-02-16');

var last = 24 * 60 *60 * 1000;
var time1 = date.getTime();
var news = time1 + last;


console.log(time1);// 1518739200000


function timestampToTime(timestamp) {
var date = new Date(timestamp);//时间戳为10位需*1000,时间戳为13位的话不需乘1000
Y = date.getFullYear() + '-';
M = (date.getMonth()+1 < 10 ? '0'+(date.getMonth()+1) : date.getMonth()+1) + '-';
D = date.getDate();
return Y+M+D;
}
console.log(timestampToTime(news)); //2018-02-17

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭