C++ BYTE数组转字符串

 第一种情况:
BYTE[0]=Ox12 BYTE[1]=0x34 BYTE[2]=0x56

最后要转换成字符串123456

第二种情况:
BYTE[0]=Ox12 BYTE[1]=0x34 BYTE[2]=0x50

最后要转换成字符串12345

 

 

#include <iostream>

using std::cout;
using std::endl;

typedef char BYTE;
BCDconvert(res_arr, c2_arr, sizeof(c2_arr));
BCDconvert(res_arr, c2_arr, sizeof(c2_arr));
BCDconvert(res_arr, c3_arr, sizeof(c3_arr));

BYTE* BCDconvert(BYTE *cr, BYTE *cl, int cl_len) {
BYTE *cl_end = cl + cl_len;
BYTE *cr_begin = cr;
if (cl_len == 0) return NULL;

for (; cl<cl_end; ++cl) {
*cr++ = 0x30 | ((*cl & 0xF0) >> 4);
*cr++ = 0x30 | *cl & 0x0F;
}

// cr[-1] == 0x30 ? cr[-1] = 0 : cr[0] = 0;

/**/
while (cr > cr_begin && *--cr == 0x30) NULL;
if (cr != cr_begin)
cr[1] = 0;
else return NULL;
/**/

return cr;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
BYTE c1_arr[] = {0x12, 0x34, 0x56};
BYTE c2_arr[] = {0x12, 0x34, 0x50};
BYTE c3_arr[] = {0x00, 0x00, 0x00};

BYTE res_arr[32];

if (BCDconvert(res_arr, c1_arr, sizeof(c1_arr)) != NULL)
cout << res_arr << endl;

if (BCDconvert(res_arr, c2_arr, sizeof(c2_arr)) != NULL)
cout << res_arr << endl;

if (BCDconvert(res_arr, c3_arr, sizeof(c3_arr)) != NULL)
cout << res_arr << endl;

return 0;
}

如果是只删除最后一个0,将
cr[-1] == 0x30 ? cr[-1] = 0 : cr[0] = 0;
取消注释,

另注释:
/**/
while (cr > cr_begin && *--cr == 0x30) NULL;
if (cr != cr_begin)
cr[1] = 0;
else return NULL;
/**/
将第一个/**/修改为/** /即可注释掉!

使用时需先检测返回时,如果返回值不为NULL,即转换正确,如果返回NULL,表示传入的BYTE[]有误,或者全为0(此仅在使用while时才有可能出现).

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页