Linux魔法上网

  1. genpac --proxy="SOCKS5 127.0.0.1:1080" --gfwlist-proxy="SOCKS5 127.0.0.1:1080" -o autoproxy.pac --gfwlist-url="https://raw.githubusercontent.com/gfwlist/gfwlist/master/gfwlist.txt"

原blog
genpac --proxy="SOCKS5 127.0.0.1:1080" --gfwlist-proxy="SOCKS5 127.0.0.1:1080" -o autoproxy.pac --gfwlist-url="https://raw.githubusercontent.com/gfwlist/gfwlist/master/gfwlist.txt"
https://www.jianshu.com/p/f85b8b5cd647 

作者:Neucrack
链接:https://www.jianshu.com/p/f85b8b5cd647
來源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

curl -4skL https://www.baidu.com

http://blog.leanote.com/post/sxdeveloper/Ubuntu%E4%B8%8B%E8%AE%BE%E7%BD%AEShadowsocks%E7%9A%84%E9%9D%9E%E5%85%A8%E5%B1%80%E4%BB%A3%E7%90%86%EF%BC%88PAC%E8%87%AA%E5%8A%A8%E4%BB%A3%E7%90%86%EF%BC%89
nohup ss-local -c /etc/ss-local.json < /dev/null &>> /var/log/ss-local.log &
没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试