SQL SERVER 如何区分大小写

转自  http://blog.csdn.net/xushichang/article/details/7335678


今天做关于弱口令的判断,想将目前搜集的弱口令存在SQL server库中,想起来SQL SERVER是不区分大小写的,难道没有办法了么?

在网上搜索了一下解决办法,找到了该方法,测试有效。感谢博主xushichang的分享

CREATE FUNCTION StrComp(@Str1 VARCHAR(50),@Str2 VARCHAR(50))
--ALTER FUNCTION StrComp(@Str1 VARCHAR(50),@Str2 VARCHAR(50))
RETURNS INTEGER
AS
BEGIN
DECLARE @i INTEGER
--DECLARE @Str1 VARCHAR(50)
--DECLARE @Str2 VARCHAR(50)
DECLARE @y INT
--SET @Str1='a'
--SET @Str2='A'
SET @i=0
--SELECT ASCII(SUBSTRING(@Str1,@i+1,1))
SET @y=1
DECLARE @iLen INT
SET @iLen = LEN(LTRIM(RTRIM(@Str1)))
IF LEN(LTRIM(RTRIM(@Str1))) < LEN(LTRIM(RTRIM(@Str2))) --THEN
SET @iLen = LEN(LTRIM(RTRIM(@Str2)))
WHILE (@i < @iLen)
BEGIN
IF (ASCII(SUBSTRING(@Str1,@i+1,1))=ASCII(SUBSTRING(@Str2,@i+1,1))) --THEN
SET @i = @i +1
ELSE
BEGIN
SET @y=0
BREAK
END
END
RETURN @y
END
 

  测试

select *
from Table1
Where dbo.StrComp(Field1,'aAbB') =1 

知行办公,专业移动办公平台 https://zx.naton.cn/
【总监】十二春秋之,3483099@qq.com;
【Master】zelo,616701261@qq.com;
【运营】狼行天下,897221533@qq.com;
【产品设计】流浪猫,364994559@qq.com;
【体验设计】兜兜,2435632247@qq.com;
iOS】淘码小工,492395860@qq.com;iMcG33K,imcg33k@gmail.com;
Android】人猿居士,1059604515@qq.com;思路的顿悟,1217022114@qq.com;
【java】首席工程师MR_W,feixue300@qq.com;
【测试】土镜问道,847071279@qq.com;
【数据】喜乐多,42151960@qq.com;
【安全】保密,你懂的。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭