React Native原生之瀑布流取巧

     之前的文章里面有提到过瀑布流,但是这样的方式确让android界面上面卡顿等,效果不够理想。所以这个时候使用俩个listView进行这种方式,一边一个listview,然后就差高度了。高度的方式和之前一样也是获取图片的高度方式getSize获取图片高度,然后保存起来,那么进行数据对比。分为左边的和右边的,然后在区分被2求余的数。在进行左边为2余的0 高度和为h1 右边为2余数的1 高度和是 h2那个我们药进行时时对比,代码贴上

let leftMessage = 0;
    let RightMessage = 0;
    let arrayleft = []
    let arrayRight = []
    messages.map((o, i) => {
      if (i % 2 == 0) {
        leftMessage += o.Height * (width - _getWidth(32)) / 2
        arrayleft.push(o)
      }
      if (i % 2 == 1) {
        if (leftMessage <= RightMessage && i != messages.length - 1) {
          leftMessage += o.Height * (width - _getWidth(32)) / 2
          arrayleft.push(o)
        } else if (leftMessage - o.Height * (width - _getWidth(32)) / 2 <= RightMessage && i == messages.length - 1 && RightMessage) {
          RightMessage += o.Height * (width - _getWidth(32)) / 2
          arrayRight.push(o)
        }
        else {
          RightMessage += o.Height * (width - _getWidth(32)) / 2
          arrayRight.push(o)
        }
      }

    })
然后比较完再去导入listview里面去。效果也能做到瀑布流。性能上面相对加载500条数据左右在我的渣渣手机上面会有点卡了
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值