JS判断系统

function browserRedirect() {
    var sUserAgent = navigator.userAgent.toLowerCase();
    var bIsIpad = sUserAgent.match(/ipad/i) == "ipad";
    var bIsIphoneOs = sUserAgent.match(/iphone os/i) == "iphone os";
    var bIsMidp = sUserAgent.match(/midp/i) == "midp";
    var bIsUc7 = sUserAgent.match(/rv:1.2.3.4/i) == "rv:1.2.3.4";
    var bIsUc = sUserAgent.match(/ucweb/i) == "ucweb";
    var bIsAndroid = sUserAgent.match(/android/i) == "android";
    var bIsCE = sUserAgent.match(/windows ce/i) == "windows ce";
    var bIsWM = sUserAgent.match(/windows mobile/i) == "windows mobile";
    if ((bIsIpad || bIsIphoneOs || bIsMidp || bIsUc7 || bIsUc || bIsAndroid || bIsCE || bIsWM) ){
        
    }
}
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值