Android系统使用JAVA MAIL发送非gmail邮件(未验证)

转载 2013年12月02日 11:28:37

http://download.csdn.net/download/leoly003/4092287


package org.leoly;

import java.util.Properties;

import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.FileDataSource;
import javax.mail.BodyPart;
import javax.mail.Folder;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.Multipart;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Store;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeBodyPart;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;

import android.util.Log;

public class MailSender
{
	private final String Tag = "SMailSender";

	private String mSmtp_host;

	private String mFrom_userName;

	private String mFrom_passWord;

	private String mShow_name = "Jiahe";

	private MimeMessage mMimeMsg; // Òª·¢Ë͵ÄemailÐÅÏ¢

	private Session mSession;

	private Multipart mp; // Žæ·ÅÓÊŒþµÄtitle ÄÚÈݺ͞œŒþ

	private String mSubject;

	private String mContent;

	private String mToId = null;

	private String mCcId = null;

	private String mBccId = null;

	private String mFilePath = null;

	private final int NONE = 0;

	private final int CONNECTING = 1;

	private final int CONNECTED = 2;

	private final int SENDING = 3;

	private final int SENDED = 4;

	private int mState;

	public enum MailType
	{
		TYPE_GMAIL, TYPE_126, TYPE_163, TYPE_QQ;
	}

	private MailType mailType;

	// private Properties props;

	/**
	 * ¹¹Ô캯Êý
	 * @param hostName
	 */
	public MailSender()
	{
		// mSmtp_host = "smtp.gmail.com";
		mp = new MimeMultipart();
	}

	public MailSender(String hostName)
	{
		// mSmtp_host = hostName;
		mp = new MimeMultipart();
	}

	/**
	 * ÉèÖ÷¢ŒþÈ˵ÄÓû§ÃûºÍÃÜÂë Ä¿Ç°Ö»Ö§³Ögmail¡¢126¡¢163ÓÊÏä
	 * @param _userName
	 * @param _password
	 */
	public boolean setAuthor(String _userName, String _password)
	{
		mFrom_userName = _userName;
		mFrom_passWord = _password;
		return setHost(mFrom_userName); // ÉèÖÃÓÊÏäÀàÐÍ
	}

	/**
	 * ÉèÖÃÓÊŒþÖ÷Ìâ
	 * @param subject
	 */
	public void setSubject(String subject)
	{
		if (subject != null)
			mSubject = subject;
	}

	/**
	 * ÉèÖÃÓÊŒþÄÚÈÝ
	 * @param content
	 */
	public void setContent(String content)
	{
		if (content != null)
			mContent = content;
	}

	/**
	 * ÉèÖÃÊÕŒþÈË£¬ÊÕŒþÈËÖ®ŒäÓÃ";"žô¿ª
	 * @param to
	 * @return
	 */
	public void setTo(String toId)
	{
		mToId = toId;
	}

	/**
	 * ÉèÖÃÓÊŒþ³­ËÍÈË£¬³­ËÍÈËÖ®ŒäÓÃ";"žô¿ª
	 * @param copyto
	 * @return
	 */
	public void setCc(String ccId)
	{
		mCcId = ccId;
	}

	/**
	 * ÉèÖðµ³­ËÍÈË£¬°µ³­ËÍÈËÖ®ŒäÓÃ";"žô¿ª
	 * @param bcopyto
	 * @return
	 */
	public void setBcc(String bccId)
	{
		mBccId = bccId;
	}

	public void setShowName(String name)
	{
		mShow_name = name;
	}

	/**
	 * ÉèÖÞœŒþ·Ÿ¶£¬Â·Ÿ¶Ö®ŒäÓÃ";"žô¿ª
	 * @param path
	 */
	public void addFileAffix(String path)
	{
		mFilePath = path;
	}

	public int getMailState()
	{
		return mState;
	}

	private boolean setSendToMsg(String to)
	{
		if (to.equals("") || to == null)
		{
			return false;
		}
		try
		{
			String sendto[];
			sendto = to.split(";");
			for (int i = 0; i < sendto.length; i++)
			{
				mMimeMsg.addRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(sendto[i]));
			}
			return true;
		}
		catch (Exception e)
		{
			return false;
		}
	}

	private boolean setCopyToMsg(String copyto)
	{
		if (copyto.equals("") || copyto == null)
		{
			return false;
		}
		try
		{
			String copy[];
			copy = copyto.split(";");
			for (int i = 0; i < copy.length; i++)
			{
				mMimeMsg.addRecipients(Message.RecipientType.CC, InternetAddress.parse(copy[i]));
			}
			return true;
		}
		catch (Exception e)
		{
			return false;
		}
	}

	private boolean setBCopyToMsg(String bcopyto)
	{
		if (bcopyto.equals("") || bcopyto == null)
		{
			return false;
		}

		try
		{
			String bcopy[];
			bcopy = bcopyto.split(";");
			for (int i = 0; i < bcopy.length; i++)
			{
				mMimeMsg.addRecipients(Message.RecipientType.BCC, InternetAddress.parse(bcopy[i]));
			}
			return true;
		}
		catch (Exception e)
		{
			return true;
		}
	}

	private boolean setContentMp(String conMp)
	{
		try
		{
			BodyPart bp = new MimeBodyPart();
			bp.setContent("<meta http-equiv=Context-Type context=text/html;charset=gb2312>" + conMp,
					"text/html;charset=GB2312");
			mp.addBodyPart(bp);
			return true;
		}
		catch (Exception e)
		{
			System.out.println("Set context Faild! " + e);
			return false;
		}
	}

	private boolean addFile(String filePath)
	{
		// System.out.println("add affix..");
		if (filePath.equals("") || filePath == null)
		{
			return false;
		}
		String file[];
		file = filePath.split(";");
		// System.out.println("you have " + file.length + " affix!");
		try
		{
			for (int i = 0; i < file.length; i++)
			{
				BodyPart bp = new MimeBodyPart();
				FileDataSource fileds = new FileDataSource(file[i]);
				bp.setDataHandler(new DataHandler(fileds));
				bp.setFileName(fileds.getName());
				mp.addBodyPart(bp);
			}
			return true;
		}
		catch (Exception e)
		{
			Log.d(Tag, "add affix: " + filePath + "--faild!" + e);
			System.err.println("add affix: " + filePath + "--faild!" + e);
			return false;
		}
	}

	private boolean setHost(String mailAddress)
	{
		if (mailAddress.contains("@gmail."))
		{
			mSmtp_host = "smtp.gmail.com";
			mailType = MailType.TYPE_GMAIL;
			return true;
		}
		if (mailAddress.contains("@126."))
		{
			mSmtp_host = "pop.126.com";
			mailType = MailType.TYPE_126;
			return true;
		}
		if (mailAddress.contains("@163."))
		{
			mSmtp_host = "pop.163.com";
			mailType = MailType.TYPE_163;
			return true;
		}
		else
			return false;
		/*
		 * if(mailAddress.contains("@qq.")){ mSmtp_host =
		 * "smtp.qq.com"; mailType = MailType.TYPE_QQ; }
		 */
	}

	public void sendMail()
	{
		try
		{
			mState = NONE;
			Properties props = System.getProperties();
			props = System.getProperties();
			// Èç¹ûΪgmailÓÊÏ䣬ÐèÒªÉèÖÃÏÂÁœÏî
			if (mailType == MailType.TYPE_GMAIL)
			{
				props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
				props.put("mail.smtp.port", "587");
			}

			props.put("mail.smtp.host", mSmtp_host);
			props.put("mail.smtp.user", mFrom_userName);
			props.put("mail.smtp.password", mFrom_passWord);
			props.put("mail.smtp.auth", "true");

			mSession = Session.getDefaultInstance(props, null);
			mSession.setDebug(false);

			mMimeMsg = new MimeMessage(mSession);
			mMimeMsg.setFrom(new InternetAddress(mFrom_userName));

			// mMimeMsg.setContent(mContent,
			// "text/html;charset=utf-8");

			if (mToId != null)
				setSendToMsg(mToId);
			if (mCcId != null)
				setCopyToMsg(mCcId);
			if (mBccId != null)
				setBCopyToMsg(mBccId);

			if (mSubject != null)
			{
				mMimeMsg.setSubject(mSubject);
			}
			if (mShow_name != null)
			{
				mMimeMsg.setFrom(new InternetAddress(mShow_name + "<" + mFrom_userName + ">"));
			}
			if (mContent != null)
			{
				setContentMp(mContent);
				mMimeMsg.setContent(mp);
			}
			if (mFilePath != null)
			{
				addFile(mFilePath);
			}

			System.out.println(mMimeMsg.getAllRecipients().toString());
			Transport transport = mSession.getTransport("smtp");
			System.out.println("connecting...");
			mState = CONNECTING;
			transport.connect(mSmtp_host, mFrom_userName, mFrom_passWord);
			mState = CONNECTED;
			Log.i(Tag, "Connected to " + mFrom_userName + " succuss");
			System.out.println("sending...");
			mState = SENDING;
			transport.sendMessage(mMimeMsg, mMimeMsg.getAllRecipients());
			mState = SENDED;
			transport.close();
			Log.i(Tag, "Send a mail to " + mToId);
			System.out.println("send an email to " + mToId + " success");
		}
		catch (Exception e)
		{
			System.out.println("failure! ");
			Log.d(Tag, " failure! ", e);
			e.printStackTrace();
		}

	}

	public void receiveMail() throws Exception
	{
		Properties props = new Properties();
		Session session = Session.getInstance(props);
		Store store = session.getStore("pop3");
		store.connect(mSmtp_host, mFrom_userName, mFrom_passWord);
		Folder folder = store.getFolder("INBOX");
		folder.open(Folder.READ_ONLY);
		Message[] msgs = folder.getMessages();
		for (Message msg : msgs)
		{
			System.out.println(msg.getSubject());
		}

		store.close();
	}
}


javamail 使用gmail收发邮件

关于javamail在android SDK中使用,网上已经有很多资料,这里不再赘述。 以下文章说下javamail在收发gmail邮箱进行收发邮件的一些设置 1.发送邮件           ...
 • zxf20063033
 • zxf20063033
 • 2012年07月11日 10:35
 • 1742

javamail使用IMAP协议收取gmail邮件

年底了,绩效是逃不开的话题,为总结这一年来的工作情况,查看邮件是非常必要的。但是,邮件太多,如何筛选和保留成为一个问题,因此想到实现个自动统计邮件内容的工具,今天分享使用IMAP协议收取gmail邮件...
 • hqzhon
 • hqzhon
 • 2015年12月30日 23:15
 • 962

通过javax.mail发送邮件(示例gmail、qq)

最近学习了一下javax.mail,想通过gmail邮箱发送邮件到qq邮箱。但是由于gmail的两步验证,一直授权无法通过。 错误如下:DEBUG: JavaMail version 1.4.7 D...
 • zhouzhimin
 • zhouzhimin
 • 2016年10月13日 15:49
 • 2598

利用Javamail接收QQ邮箱和Gmail邮箱

QQ接收邮箱:   [java] view plain copy package com.sam.mail;import java.io.FileOu...
 • hj7jay
 • hj7jay
 • 2016年04月13日 10:22
 • 3540

Gmail 列出所有未读邮件

l:^u
 • yuqiongran
 • yuqiongran
 • 2016年09月05日 10:01
 • 302

Linux系统下使用mail发送一封简单的Internet邮件【以及验证邮件是否发送成功sendmail -bp,必须是root用户才可以使用此命令查看邮件消息队列中的内容】

文章来源:http://www.jb51.net/LINUXjishu/82069.html Linux系统下使用mail发送Internet邮件,在介绍mail之前先来看一下先来看...
 • buster2014
 • buster2014
 • 2015年06月05日 15:42
 • 1799

Linux 上使用 Gmail SMTP 服务器发送邮件通知

导读 假定你想配置一个 Linux 应用,用于从你的服务器或桌面客户端发送邮件信息。邮件信息可能是邮件简报、状态更新(如 Cachet)、监控警报(如 Monit)、磁盘时间(如 RAID mdad...
 • linuxnews
 • linuxnews
 • 2016年04月19日 09:56
 • 1170

使用Foxmail收发Gmail邮件(含两部验证)

foxmail的账户添加: 点击右上角
 • razorluo
 • razorluo
 • 2014年09月26日 10:37
 • 6251

使用javamail 通过gmail邮箱发送邮件报错的处理办法

使用javamail发送邮件的时候,发送邮件默认是25端口. 由于gmail邮件服务商用的不是25端口,而是465或587端口,因此如果发送的主机选择的是smtp.gmail.com,就要在 Pr...
 • forandever
 • forandever
 • 2014年04月23日 11:36
 • 2243

使用JavaMail实现发送模板邮件以及保存到发件箱

需要用到的jar包 1.freemarker-2.3.19.jar 2.javax.mail.jar 3.javax.activation.jar 本次测试邮箱是腾讯企业邮...
 • sinat_27403673
 • sinat_27403673
 • 2017年08月18日 15:10
 • 763
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Android系统使用JAVA MAIL发送非gmail邮件(未验证)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)