markdown代码块支持的语言

名称关键字调用的js说明
AppleScriptapplescriptshBrushAppleScript.js 
ActionScript 3.0actionscript3 , as3shBrushAS3.js 
Shellbash , shellshBrushBash.js 
ColdFusioncoldfusion , cfshBrushColdFusion.js 
Ccpp , cshBrushCpp.js 
C#c# , c-sharp , csharpshBrushCSharp.js 
CSScssshBrushCss.js 
Delphidelphi , pascal , passhBrushDelphi.js 
diff&patchdiff patchshBrushDiff.js用代码版本库时,遇到代码冲突,其语法就是这个.
Erlangerl , erlangshBrushErlang.js 
GroovygroovyshBrushGroovy.js 
JavajavashBrushJava.js 
JavaFXjfx , javafxshBrushJavaFX.js 
JavaScriptjs , jscript , javascriptshBrushJScript.js 
Perlperl , pl , PerlshBrushPerl.js 
PHPphpshBrushPhp.js 
texttext , plainshBrushPlain.js就是普通文本.
Pythonpy , pythonshBrushPython.js 
Rubyruby , rails , ror , rbshBrushRuby.js 
SASS&SCSSsass , scssshBrushSass.js 
ScalascalashBrushScala.js 
SQLsqlshBrushSql.js 
Visual Basicvb , vbnetshBrushVb.js 
XMLxml , xhtml , xslt , htmlshBrushXml.js 
Objective Cobjc , obj-cshBrushObjectiveC.js 
F#f# f-sharp , fsharpshBrushFSharp.js 
 xpp , dynamics-xppshBrushDynamics.js 
Rr , s , splusshBrushR.js 
matlabmatlabshBrushMatlab.js 
swiftswiftshBrushSwift.js 
GOgo , golangshBrushGo.js 

整理完又发现好几个没听说过的语言.里面有个xpp,我没查出来是个啥语言,如果谁知道烦劳留言告知.

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试