EL隐含对象pageContext

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/gdsgdh308227363/article/details/79950431

<%@ page contentType="text/html;charset=GB2312" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

<html>
<head>
  <title>CH6 - pageContext.jsp</title>
</head>
<body>

<h2>EL隐含对象 pageContext</h2>

/${pageContext.request.queryString}:<c:out value="${pageContext.request.queryString}"/></br>
/${pageContext.request.requestURL}:<c:out value="${pageContext.request.requestURL}"/></br>

/${pageContext.request.contextPath}:<c:out value="${pageContext.request.contextPath}"/></br>
/${pageContext.request.method}:<c:out value="${pageContext.request.method}"/></br>
/${pageContext.request.protocol}:<c:out value="${pageContext.request.protocol}"/></br>

/${pageContext.request.remoteUser}:<c:out value="${pageContext.request.remoteUser}"/></br>

/${pageContext.request.remoteAddr }:<c:out value="${pageContext.request.remoteAddr}"/></br>

/${pageContext.session.new}:<c:out value="${pageContext.session.new}"/></br>
/${pageContext.session.id}:<c:out value="${pageContext.session.id}"/></br>

</body>
</html>

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试