docker使用阿里云镜像仓库安装jira

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/gedonshen/article/details/78040886

docker run –detach –publish 8082:8080 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/yeyingcai/jira:latest

2、
docker run -d \
–name=mysql-db \
–hostname=mysql-db \
-p 20010:3306 \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 \
-e MYSQL_DATABASE=jira \
-e MYSQL_USER=jira \
-e MYSQL_PASSWORD=jira \
mysql:latest

docker run -d \
–name jira \
–hostname jira \
–link mysql-db:mysql \
-p 20011:8085 \
-p 20012:8080 \
-p 20013:8443 \
-p 20014:8090 \
-p 20015:22 \
registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/idoall/jira:latest

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页