navicat primium实用快捷键大全

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/geyouchao/article/details/53087347


在我们使用操作数据库时,推荐navicat工具。在使用此工具时,可以记住一些常用快捷键,这样可以大大提高工作效率,下面是我简单总结的几个常用快捷键。


1.ctrl+r            运行查询窗口的sql语句
2.ctrl+shift+r    只运行选中的sql语句

3.ctrl+/             注释sql语句
4.ctrl+shift +/   解除注释

5.ctrl+q            打开查询窗口
6.ctrl+n            打开一个新的查询窗口
7.ctrl+w           关闭一个查询窗口
8.ctrl+l             删除一行没有更多推荐了,返回首页