[LeetCode]73. Set Matrix Zeroes

https://leetcode.com/problems/set-matrix-zeroes/

二维数组如果某一位置是0,那么将该行和该列都置为零,要求空间复杂度O(1)


记录首行和首列是否要置为零。然后遍历数组,如果是零,就把第一行、第一列对应位置置为零。然后行列均从1开始遍历整个数组,如果第一行、列对应位置为0,则把当前遍历到的位置置为零。最后按照之前记录的首行、列,置首行、列的值。public class Solution {
    public void setZeroes(int[][] matrix) {
        if (matrix == null || matrix.length == 0) {
            return;
        }
        boolean zeroRow = false;
        boolean zeroCol = false;
        for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
            if (matrix[i][0] == 0) {
                zeroCol = true;
                break;
            }
        }
        for (int i = 0; i < matrix[0].length; i++) {
            if (matrix[0][i] == 0) {
                zeroRow = true;
                break;
            }
        }
        for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) {
                if (matrix[i][j] == 0) {
                    matrix[i][0] = 0;
                    matrix[0][j] = 0;
                }
            }
        }
        for (int i = 1; i < matrix.length; i++) {
            for (int j = 1; j < matrix[0].length; j++) {
                if (matrix[0][j] == 0 || matrix[i][0] == 0) {
                    matrix[i][j] = 0;
                }
            }
        }
        if (zeroRow) {
            matrix[0] = new int[matrix[0].length];
        }
        if (zeroCol) {
            for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
                matrix[i][0] = 0;
            }
        }
    }
}


 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

gqk289

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值