Java一种错误的实例化方法:在默认无参构造函数中进行实例化

Java一种错误的实例化方法:在默认无参构造函数中进行实例化

代码如下:

package Construction_test;

public class A {
	
	static int i=0;
	
	public A() {  //默认构造方法
		i++;
		System.out.println("---before--- " + i);
		A a2 =new A();   //实例的时候调用无惨构造方法
		System.out.println("---after---");
	}

	public static void main(String[] args) {
		
		A a1 =new A();
		
	}

}

运行结果:


分析:

这种写法在编译时并不会报错,但在运行的时候会造成严重后果,即无参构造函数自身的循环调用,最终导致内存溢出。因此,在写类似的代码时要特别注意该情况的发生。没有更多推荐了,返回首页