Poj P3207 Ikki's Story IV - Panda's Trick___2-SAT

版权声明:欢迎借鉴,谢绝抄搬。 https://blog.csdn.net/Gx_Man_VIP/article/details/80394764

题目大意:

在圆上有N,有M个要求Ai,Bi,要求满足点Ai,Bi之间在圆内或者圆外存在一条连边,问是否存在一种边的分配方案使得任意两边之间不相交。

n1,000,m500

分析:

显然一条边A与边B在圆内相交,
那么显然它们在圆外也会相交
那么我们对于一条边i而言,
显然有二种选择,圆内或圆外,就可以转化成一个2SAT的模型。

当边i与边j在圆内相交,
那么显然它们必须要一个在圆内一个在圆外才能满足不冲突

则连边:
i>j
j>i
i>j
j>i
然后通过强联通分量判断即可

代码:

#include<algorithm>
#include<iostream> 
#include<cstring> 
#include<cstdio>
#include<stack> 
#define N 1000005
#define M 505

using namespace std; 

struct Edge{ 
  int u, v, next; 
}a[N]; 

int Ls[N], instack[N], dfn[N], low[N], belong[N], px[M], py[M]; 
int n, m, tot, num, cnt;

void addedge(int u, int v){ 
  ++tot;
  a[tot].u = u; a[tot].v = v; 
  a[tot].next = Ls[u]; Ls[u]=tot; 
} 

stack <int>st; 

void tarjan(int u) { 
  dfn[u] = low[u] = ++num; 
  instack[u] = 1; 
  st.push(u); 
  for (int i = Ls[u]; i; i = a[i].next) {  
     int v = a[i].v; 
     if (!dfn[v]){ 
       tarjan(v); 
       low[u] = min(low[u], low[v]); 
     } 
     else if (instack[v]) low[u] = min(low[u], dfn[v]); 
  } 

  if (low[u] == dfn[u]) { 
     cnt++;
     int rp;
     while ("rp++") {
        rp = st.top(); 
        st.pop(); 
        instack[rp] = 0; 
        belong[rp] = cnt; 
        if (rp == u) break;
     } 
  } 
} 

void solve_problem() {  
  num = cnt = 0; 
  for (int i = 1; i <= 2 * m; i++) 
     instack[i] = belong[i] = dfn[i] = low[i] = 0;
  for (int i = 1; i <= 2 * m; i++)
     if (!dfn[i]) tarjan(i); 
} 

int main(){ 
  while(~scanf("%d %d", &n, &m)){  
      for (int i = 1; i <= m; i++) {  
        scanf("%d %d", &px[i], &py[i]); 
        if (px[i] > py[i]) swap(px[i], py[i]);
      } 
      for (int i = 1; i <= 2 * m; i++) Ls[i] = 0;
      tot = 0;  
      for (int i = 1; i <= m; i++) { 
        for (int j = i + 1; j <= m; j++)  
           if (px[j] >= px[i] && px[j] <= py[i] && py[j] >= py[i] || 
             py[j] >= px[i] && py[j] <= py[i] && px[j] <= px[i]) { 
             addedge(i, j + m);
             addedge(j, i + m); 
             addedge(i + m, j); 
             addedge(j + m, i); 
           }   
      }
      solve_problem(); 
      bool check = 1; 
      for (int i = 1; i <= m; i++) 
        if (belong[i] == belong[i+m]) check = 0;
      if (check) printf("panda is telling the truth...\n"); 
         else printf("the evil panda is lying again\n"); 
  }
  return 0; 
} 
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页