Poj P2115 C Looooops___exgcd

版权声明:欢迎借鉴,谢绝抄搬。 https://blog.csdn.net/Gx_Man_VIP/article/details/80436534

题目大意:

给出多组数,每组数给出A,B,C,k,问
是否存在一个数x,
使得(A+Cx)mod2k=B
如果有,请求出最小的x。
0x<2k
1k32
0A,B,C<2k

分析:

显然对于一个(A+Cx) mod 2k=B
D=2k
我们可以转化成
A+Cx=Bmod D
然后变成
Cx=BAmod D
则可以转化成Cx+Dy=BA
然后就可以愉悦的用exgcd求出一个通解x0,y0
然后通过计算得出最小的x即可

代码:

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>

using namespace std;

typedef long long LL;

LL exgcd(LL a, LL b, LL &x, LL &y) {
  if (!b) { x = 1; y = 0; return a; }
  LL d = exgcd(b, a % b, x, y);
  LL z = x; x = y;
  y = z - y * (a / b);
  return d;
}

int main(){
  LL a, b, c, k, x, y; 
  while (~scanf("%I64d %I64d %I64d %I64d", &a, &b, &c, &k)) {
      if (!a && !b && !c && !k) break;
      LL modn = (1LL << k);
      b = (b - a + modn) % modn;
      if (!b) printf("0\n");
       else {
           LL Gcd = exgcd(c, modn, x, y);
           if (b % Gcd == 0){
             x *= (b / Gcd);
             y *= (b / Gcd);
             LL rp = modn / Gcd;
             x = (x % rp + rp) % rp; 
             printf("%I64d\n", x); 
           } else printf("FOREVER\n");
       }
  }  
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试