PAT1002. 写出这个数;java实现

版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。 https://blog.csdn.net/haiyoung/article/details/50597019

读入一个自然数n,计算其各位数字之和,用汉语拼音写出和的每一位数字。

输入格式:每个测试输入包含1个测试用例,即给出自然数n的值。这里保证n小于10100

输出格式:在一行内输出n的各位数字之和的每一位,拼音数字间有1 空格,但一行中最后一个拼音数字后没有空格。

输入样例:
1234567890987654321123456789
输出样例:
yi san wu
java实现
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

public class Test_1002 {
	public static void main(String[] args) {
		Map<Character, String> m = new HashMap<>();
		m.put('0', "ling");
		m.put('1', "yi");
		m.put('2', "er");
		m.put('3', "san");
		m.put('4', "si");
		m.put('5', "wu");
		m.put('6', "liu");
		m.put('7', "qi");
		m.put('8', "ba");
		m.put('9', "jiu");
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		String str = scan.next();
		char[] ch = str.toCharArray();
		int sum = 0;
		for(char chi:ch){
			sum = sum+Integer.parseInt(String.valueOf(chi));
		}
		char[] ch1 = String.valueOf(sum).toCharArray();
		StringBuffer str1 = new StringBuffer();
		for(char chii:ch1){
			str1.append(" ");
			str1.append(m.get(chii));	
		}
//		System.out.println(str1.toString());
		System.out.print(str1.toString().trim());
	}
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试