HDU 1059 Dividing——多重背包+二进制优化

版权声明:欢迎大家转载,转载请注明出处 https://blog.csdn.net/hao_zong_yin/article/details/79967136

题意:6个物品,价值为1 2 3 4 5 6,每次告诉你每个物品有多少个,问你是否能选出一些物品,使得这些物品的价值为所有物品总价值的一半

思路:直接多重背包,加个二进制优化防超时

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int maxn = 1e6 + 10;
int kase = 0, a[10], b[maxn];
bool dp[maxn];
int main() {
  while (~scanf("%d %d %d %d %d %d", &a[1],&a[2],&a[3],&a[4],&a[5],&a[6])) {
    if (a[1]+a[2]+a[3]+a[4]+a[5]+a[6] == 0) break;
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 6; i++) sum += a[i]*i;
    printf("Collection #%d:\n", ++kase);
    if (sum & 1) {
      printf("Can't be divided.\n\n"); continue;
    }
    int cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= 6; i++) {
      int j = 0;
      while (a[i] >= (1<<j)) {
        b[++cnt] = (1<<j)*i;
        a[i] -= (1<<j);
        j++;
      }
      if (a[i] > 0) {
        b[++cnt] = a[i]*i;
      }
    }
    int mid = sum / 2;
    for (int i = 0; i <= mid; i++) dp[i] = false;
    dp[0] = true;
    for (int i = 1; i <= cnt; i++) {
      for (int j = mid; j >= b[i]; j--) {
        if (dp[j-b[i]]) dp[j] = true;
      }
    }
    if (dp[mid]) printf("Can be divided.\n");
    else printf("Can't be divided.\n");
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭